عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه های فکری

مفهوم سرمایه فکری همشه مبهم بوده می باشد و تعارف مختلفی برای تفسیراین مفهوم مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. بساری تمایل دارند از اصطلاحاتی ی مانند داراییها، منابع یا محرکهای عملکرد به جای کلمه سرمایه بهره گیری کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین میکنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده اند (مار، 2008).استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایهای ی فکری تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که میتواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته گردد. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشود (قلیچ لی و مشبکی،1385) بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از داراییهای نامشهود (منابع، تواناییها، رقابت)تعریف می ‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند(بونیتز،2002).ادوینسون ومالون، سرمایه فکری را اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند(واسیل،2008). بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال 2002، سرمایه فکری را این گونه تعریف میکنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان هست، نشان میدهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته می باشد.سرمایه فکری دارایی می باشد که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می ‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود می باشد که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده می باشد. همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان میشود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی می باشد، قابلیت خرید و فروش ندارد (روس و بارون،2005). سرمایه فکری عبارت می باشد از مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت دارائی معنو ی وتجربه که باعث ایجاد ثروت می شوند. همچنین یک ماده فکری می باشد که جمع آوری و شکلبندی شده و برای تولید یک دارایی با ارزش تر مورد بهره گیری قرار می گیرد(سیتارامان و دیگران،2002).سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید می باشد که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد. بنتیس معتقد می باشد سرمایه فکری عبارت از کوشش برای بهره گیری موثر از دانش (محصول نهایی) پیش روی اطلاعات (ماده خام) می باشد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیرساختاری می باشد،که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد.از دیدگاه روس و همکاران  سرمایه فکری شامل همه فرایندها و دارایی هایی می باشد که معمولا” در ترازنامه نشان داده نمی گردد و همچنینی شامل همه دارایی های ناملموسی می باشد (مثل مارک های تجاری، حق ثبت و بهره برداری و نام های تجاری) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده می شوند.به بیانی دیگر، سرمایه فکری عبارت از جمع دانش اعضا سازمان و کاربرد دانش آنهاست.استوارت معتقد می باشد سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات،دارایی فکری و تجربه می باشد- که میتواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد بهره گیری واقع گردد. سرمایه فکری عبارت از توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه می باشد.به گونه کلی با مطالعه های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال 1987. تا کنون بعضی از آن ها به صورت منتخب در جدول 2-1- ذکر گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد