عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

 • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

 

1-5- چارچوب نظری پژوهش

با در نظر داشتن جدید بودن موضوع، برای مطالعه موضوع، از نظرات محققان دیگر بهره گیری شده می باشد و پس از مطالعه نظرات، با کمک کارشناسانه استاد راهنما، مبانی نظری پژوهش در دو بخش (توانمندسازی و حکمرانی خوب) گردآوری شده می باشد. برای اینکه بتوان فرضیه­های پژوهش را مطالعه و اجرا نمود از یک مدل تحلیلی پژوهش بهره گیری شده می باشد.

1-6- مدل تحلیلی پژوهش

شکل 1-1 مدل تحلیلی پژوهش

(رسولی، 1390) 

1-7 سؤالات پژوهش

این پژوهش به دنبال این می باشد تا به بعضی از سؤالات پاسخ دهد، از  جمله این سؤالات عبارتند از:

سوال اصلی : آیا توانمند سازی سازمانی در کارکنان  بیمه ایران با حکمرانی خوب ارتباط معنی داری دارد ؟

سوال­های فرعی:

 • آیا احساس موثر بودن کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی ارتباط معنی داری دارد؟
 • آیا احساس شایستگی کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی ارتباط معنی داری دارد؟
 • آیا احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی ارتباط معنی داری دارد؟
 • آیا احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی ارتباط معنی داری دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

 • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد