عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) تکنولوژی

تکنولوژی[1] به اطلاعات، تجهیزات، فنون و فرآیند های لازم برای تبدیل نهاده ها به ستاده ها اطلاق می گردد (رابینز، 1987).مطالعات نشان می دهد که تکنولوژی روی پرسنل سازمــان، وظـایف، طراحی سیستم های کنترل، هزینه ها و دستمزدها، تفکیک مدیریت از مالکیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور کلی تأثیر دارد (ساینگ[2] ،1986).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-3-4) محیط

محیط[3] به معنای عوامل خارج از سازمان می باشد که اثربخشی عملیات روزمره و رشد بلندمدت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند و سازمان، کنترل کمی روی آنها دارد و یا اصلاً آن عوامل، قابل کنترل به وسیله سازمان نیستند (آرنولد و فلدمن،1986).

در یک تقسیم بندی محیط را به محیط عمومی و اختصاصی تقسیم می کنند. محیط عمومی همه چیز را در بر می گیرد؛ چیزهایی نظیر عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی. محیط عمومی همه شرایطی که بر سازمان تأثیراتی داشته اما وابستگی آنها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست را در بر می گیرد، محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بوده که بطور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط می گردد (رابینز، 1987).

 

2-3-5) قدرت- کنترل

تاکنون به استراتژی،‌ اندازه، تکنولوژی و محیط به عنوان عوامل تعیین کننده مستقل ساختار سازمانی تصریح گردید اما آن چیز که که مسلم می باشد، هیچکدام از این متغیرهای اقتضایی، بطور کامل تعیین‌کننده ساختار نیستند. هر کدام از آنها در تشریح بخشی از ساختار، تأثیر دارند. در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر پذیری در ساختار را تشریح می کنند. دیدگاه قدرت کنترل مطرح می کند که قدرت و کنترل می تواند آن چیز که را که مبهم

[1] -Technology

[2] -Singh

[3] -Environment

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد