عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع ساختار سازمانی

در یک طبقه بندی کلی سازمان ها را به دو نوع سازمانها با ساختار مکانیک و سازمان ها با ساختار ارگانیک تقسیم بندی می کنند. که به تشریح هر کدام از آنها پرداخته می گردد.

 

 

 

 

2-5-1) ساختار مکانیکی

ساختارهای مکانیکی[1] به وسیله ویژگی هایی نظیر پیچیدگی و رسمیت زیاد و تمرکز گرایی شناخته       می شوند، چنین ساختارهایی با وظایف یکنواخت مناسبت داشته و بر رفتارهای برنامه ریزی شده متکی بوده و در واکنش به رویدادهای پیش بینی نشده نسبتاً کند اقدام می کنند (رابینز، 1987).

در ساختار مکانیکی، تصمیمات در مورد تمامی ساخت سازمانی و امور فنی آن بدون کسب تکلیف از رهبران و یا صاحبان قدرت اتخاذ می گردد و حوزه قدرت و اختیارات هر واحد سازمان،‌ معین می باشد. همچنین برای اطمینان یافتن از انجام منظم و مداوم وظایف و مسوولیت ها، مقررات و آئین نامه هایی تدوین می گردد. تصمیمات ممکن می باشد در سطوح بالاتر سازمانی اتخاذ گردد. اشخاصی که به تصدی شغلی گمارده می شوند بایستی آموزش های شغلی و تخصص لازم را دیده باشند. فعالیت رسمی سازمان بیشترین اهمیت را دارد و مدیریت از مقررات و خط مشی ها، رویه ها و آئین نامه های حاکم بر سازمان تبعیت می کند. طرحهای سازمانی مکانیکی و بوروکراتیک مانند طرحهایی هستند که برای شرایط قابل پیش بینی مناسبند و تا زمانی که وقایع و امور مختلف آشنا و تکراری  باشند، این گونه ساخت های سازمانی هم می توانند بسیار موفق باشند (هایک و گالت[2]،1987).

 

2-5-2) ساختارهای ارگانیکی

“ساختارهای ارگانیکی[3] نسبتاً منعطف و انطباق پذیر بوده و تأکید بر ارتباطات موازی به جای عمودی دارند و نفوذ در آن ها براساس مهارت و دانش انجام می شود به جای این که بر مبنای اختیارات ناشی از پست سازمانی باشد. مسئولیت ها به جای این که صرفاً بر اساس تبیین شغل باشد، به صورت انعطاف پذیر، تعریف شده و تأکید برروی مبادله اطلاعات بوده به جای اینکه بر صدور دستورات باشد “(رابینز، 1987 :154).

[1] – Mechanistic Structure

[2] -Hick & Gullet

[3] -Organic Structure

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید