عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی کارت امتیازی متوازی[1]

کارت امتیازی متوازن را نورتون و کاپلان در سال 1996 به مقصود تبدیل راهبردها و دیدگاه مدیران به مجموعۀ گستردهای از مقیاس های عملکردی طراحی کردند. کارت امتیازی متوازن، سازمان را از چهار دیدگاه مورد مطالعه قرار می دهد و به گسترش سنجه ها و گردآوری و تحلیل داده ها برای هر یک می پردازد.با نگاهی به این چار چوب، مشخص می گردد که دیدگاه مالی همان سرمایۀ مشتری، دیدگاه فرایندهای داخلی همان سرمایۀ ساختاری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایۀ انسانی می باشد. ( مجتهد زاده و همکارانش ، 1389)

این مدل در نمودار2-5 نشان داده شده می باشد.

 

نمودار 2-5- الگوی کارت امتیازی متوازی به نقل از  مجتهد زاده و همکارانش (1389)

2-1-5- مدیریت سرمایه فکری[2]

از دیدگاه خلق و ارزش مدیریت سرمایه فکری عبارت می باشد ازفرایند کشف و توسعه ارزش در سازمان(بودکر و همکارانش ، 2005).زوفینک (2003) نیز مدیریت سرمایه فکری را مدیریتی می داند که در سطح راهبردی به مقصود افزایش توانمندی سازمان در ارزش آفرینی انجام می شود (کوجانیوا،2008). اسچیوما و لررو(2008) مدیریت سرمایه فکری را فرایندی چترگونه تعریف می کنند که برشناسایی ،اندازه گیری،کنترل و توسعه منابع نامشهود متمرکز می باشد.کمث (2008) مدیریت راهبردی سرمایه فکری را شامل مراحل متفاوتی می داند که از شناسایی و تحلیل محیط داخلی و خارجی شروع و به گزارش دهی سرمایه فکری ختم می گردد. او معتقد می باشد اگر سازمان در پی مدیریت سرمایه فکری باشد بایستی مراحل نشان داده شده در نمودار 2-6 را طی نماید.

[1] -Balance Score Card Model

[2] -Intelectual Capital Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد