عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) قدرت- کنترل

تاکنون به استراتژی،‌ اندازه، تکنولوژی و محیط به عنوان عوامل تعیین کننده مستقل ساختار سازمانی تصریح گردید اما آن چیز که که مسلم می باشد، هیچکدام از این متغیرهای اقتضایی، بطور کامل تعیین‌کننده ساختار نیستند. هر کدام از آنها در تشریح بخشی از ساختار، تأثیر دارند. در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر پذیری در ساختار را تشریح می کنند. دیدگاه قدرت کنترل مطرح می کند که قدرت و کنترل می تواند آن چیز که را که مبهم مانده به نحوی شایسته تبیین و تشریح نماید. براساس این دیدگاه در هر زمان، ساختار یک سازمان تا حد زیادی نتیجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاری می باشد که می خواهند به مدد آن کنترل خود را حداکثر سازند (رابینز، 1987).

 

2-4) انواع سازماندهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-1) سازماندهی بر مبنای وظیفه

سازماندهی بر مبنای وظیفه به طبیعت کار و مهارت ها و تکنولوژی که برای بجای آوردن آن نیاز می باشد، بستگی دارد. بوروکراسی ها اغلب به این طریق بخش‌بندی می شوند. بخش بندی وظیفه ای اغلب در شرکتهای تولیدی کوچک پیدا نمود می گردد. در داخل یک بخش، کار ممکن می باشد به قسمتهای ریزتری تقسیم گردد. برای مثال بخش مالی ممکن می باشد شامل بخش هایی برای حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی اعتبار و صورت دستمزدها باشد (دابرین[1] ،1989). آن گروهبندی فعالیت ها بر مبنای وظایف اساسی مانند تولید، فروش و مالی می‌باشد (دسلر[2] ،19989).

در چنین ساختاری، فعالیت ها برحسب وجوه مشترکی که دارند و معمولاً از پائین به بالا گروهبندی  می شوند. اگر محیط دارای ثبات بوده و اگر سازمان از نوعی تکنولوژی بهره گیری کند که یکنواخت و عادی باشد و نیز دوایر سازمانی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته باشند ساختار وظیفه ای مؤثر خواهد بود (دافت،  1998).

 

2-4-2) سازماندهی بر مبنای محصول

در این ساختار، بخش های مختلف سازمان براساس نوع محصول، نوع خدمت، گروهی از محصولات، نوع کار طرحها یا برنامه های اصلی یا بر حسب مراکز سود سازماندهی می شوند. هنگامی که محیط نامطمئن، تکنولوژی پیچیده و دوایر سازمانی وابستگی بسیاری زیادی به یکدیگر دارند و نیز زمانی که اعمال نفوذ عوامل خارجی، زیاد و تطابق با محیط از اهمیت بالایی برخوردار می باشد،‌ چنین ساختاری بسیار مناسب می باشد (دافت،  1998).

[1] -Dubrin

[2] -Desler

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد