عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار پژوهش

فصل یک شامل اظهار مسئله و چارچوب نظری پژوهش، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می‌باشد.

فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه پژوهش می‌باشد. دراین فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فصل سوم روش اجرای پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد در این فصل آغاز فرضیه‌های پژوهش، تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه آماری پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها اظهار شده می باشد. در نهایت مدل­های پژوهش تشریح خواهد گردید.

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می‌دهد. دراین فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها موردبحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم شامل ارائه یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد. این فصل با ارائه یافته‌های پژوهش شروع شده و سپس به مطالعه یافته‌ها و نتیجه‌گیری می‌پردازد. در خاتمه پیشنهاداتی ارائه می گردد.

 

1-11- اختصار فصل

درانجام هر پژوهشی یکی ازمهم­ترین بخش‌ها، ارائه طرح پژوهش(کلیات) مناسب می‌باشد. در این فصل کوشش شده تا با اظهار قسمت‌های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین مقصود، در آغاز با اظهار مقدمه‌ای کلیات طرح مشخص گردیده و سپس به اظهار مسئله و چارچوب نظری، اهداف، علت های اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شده می باشد. در ادامه فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش ارائه شده می باشد. در انتها نیز ساختار پژوهش اظهار شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد