شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هیچگاه نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می‌باشند آن چیز که را که ایشان انجام می‌دهند و می‌یابند، می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، 1381).دستیابی به هدف‌های پژوهش میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد.«دکارت در این ارتباط روش راهی می‌داند که به مقصود دستیابی به حقیقت در علوم بایستی پیمود»(خاکی، 1382).اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین ارتباط میان متغیرها ست. در روش توصیفی مجموعه روش‌هایی که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. اجرای پژوهش توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری می‌باشد(سرمد، 1380).در این فصل به تشریح روش شناسی پژوهش، جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش و روش تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته می گردد.

2-3-روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد.

  • پژوهش کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد (بازرگان و همکاران، 1380، 81).
  • پژوهش توصیفی: این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد. به بیانی دیگر پژوهشگر در این­گونه تحقیقات کوشش می کند تا آن چیز که که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از جایگاه بگیرد (جواهری،1386، 42).

 پژوهش پیمایشی: روشی می باشد برای مطالعه ماهیت ویژگی­ها و ادراک شخصی (توجه­ها، باورها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تحلیل پرسش­هایی که تدوین شده­اند (طبیبی، ملکی، 1388، 138). در پژوهش­های پیمایشی به مقصود کشف اندازه وقوع و پراکندگی متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی و آموزشی و روابط بین آن­ها، از جامعه آماری نمونه­گیری می­گردد (جزایری، 1386، 101).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد