عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش[1]

قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی این پژوهش از تاریخ 25 /10/1392 تا 20/9/1393 به مدت 11 ماه می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش: این پژوهش در بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران انجام می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو موضوعی پژوهش: در حوزه علوم رفتاری می باشد.

1-10- تعریف اصطلاحات (واژهها)[2]

1-10-1. تعاریف مفهومی

مدیریت دانش: فرایند سیستماتیک و نظام‌یافته کسب، سازماندهی و انتقال دانش صریح و تلویحی کارکنان، با این هـــدف که دیگران از دانش برای اثربخشی و بهره‌وری بهره گیری نمایند (افرازه، 1386).

  • خلق دانش: ایجاد­دانش فرایندی بی­پایان می باشد که شامل به وجود آمدن دانش جدید یا جایگزین شدن دانش موجود توسط دانش ضمنی و صریح سازمان می­باشد. دانش، از طریق فرایندهای اجتماعی و مشارکتی و همچنین از طریق فرایندهای شناختی فردی در محیط سازمانی ایجادمی گردد (نوناکا،1994)[3].
  • ذخیره دانش: ذخیره کردن، سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیزیاد می کنند، بخش مهمی از مدیریت دانش را تشکیل می­دهد. در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می­گردد تا قابلیت بازیابی و بهره گیری توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد (والش وآنگسون،1991)[4].
  • اشتراک دانش: عبارت می باشد ازحرکت، توزیع و اشاعه دانش بین افراد و پایگاه­های دانش به طورمکانیزه وغیرمکانیزه وبه صورت دوسویه. درصد بالایی ازموفقیت مدیریت دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش ازفردی به فرددیگر، ازلوازم اساسی چرخه مدیریت دانش می باشد (رادینگ،1386)[5].

[1] – Scope of the research

[2] – Definition of the terms

2- Nonaka

1-Walsh & ungson

2-Radding

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد