عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی متغیرها

حکمرانی خوب: در این پژوهش مقصود هر نوع شرایط، جایگاه و یا حالتی می­باشد که می­تواند از طریق گویه- های 35-1 بخش سوالات مربوط به حکمرانی خوب در پرسشنامه پژوهش حاضر که به پیوست پایان نامه می باشد بدست می­آید.

 

توانمندسازی: در این پژوهش مقصود هر نوع شرایط، جایگاه ویا حالتی می­باشد که می­تواند از طریق گویه های 16-1بخش سوالات مربوط به توانمندسازی در پرسشنامه پژوهش حاضر که به پیوست پایان نامه می باشد بدست می­آید.

 

موثر بودن کارکنان: در این پژوهش مقصود هر نوع شرایط، جایگاه و یا حالتی می­باشد که می­تواند از طریق تاثیر، کنترل، نظر و توانایی همسوسازی توسط کارکنان بیمه بر آن چیز که در واحدهای کاری انجام می­گیرد موثر واقع گردد و موجب افزایش کمی و کیفی توانایی­های آنان در حیطه بیمه گردد. موثر بودن کارکنان از راه گویه­های (4-1) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش مطالعه می­گردد.

 

 شایستگی کارکنان: در این پژوهش مقصود هر نوع شرایط، جایگاه و یا حالتی می­باشد که می­تواند از طریق اطمینان کارکنان در توانایی انجام کار، تبحر و قابلیت های کارکنان، اعتقاد به عدم وجود مانع خارجی در انجام کار، تسلط بر مهارت­های انجام کار توسط کارکنان بیمه بر آن چیز که در واحدهای کاری انجام می­گیرد موثر واقع گردد و موجب افزایش کمی و کیفی توانایی­های آنان در حیطه بیمه گردد. شایستگی کارکنان از راه گویه­های (8-5) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش مطالعه می­گردد.

 

 داشتن حق انتخاب در کارکنان: در این پژوهش مقصود هر نوع شرایط، جایگاه و یا حالتی می­باشد که می­تواند از طریق آزادی اقدام در مورد چگونگی بجای آوردن کارها، تصمیم  در مورد چگونگی بجای آوردن کارها، بهره گیری از ابتکارات شخصی در بجای آوردن کارها و اینکه فعالیت های کارکنان تحت کنترل و از پیش تعیین شده نمی باشد موثر واقع گردد و موجب افزایش کمی و کیفی توانایی­های آنان در حیطه بیمه گردد. داشتن حق انتخاب در کارکنان از راه گویه­های (12-9) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش مطالعه می­گردد.

 

 معنادار بودن شغل: در این پژوهش مقصود هر نوع شرایط، جایگاه و یا حالتی می­باشد که می­تواند از طریق اهمیت کار بیمه، معنی داری فعالیت های کاری بیمه برای کارکنان، دقت کارکنان در مورد آن چیز که انجام می دهند و بهره گیری کارکنان از نیروی روحی و روانی خویش برای انجام کارهای بیمه  بر آن چیز که در واحدهای کاری انجام می­گیرد موثر واقع گردد و موجب افزایش کمی و کیفی توانایی­های آنان در حیطه بیمه گردد. معنادار بودن شغل کارکنان از راه گویه­های (16-13) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش مطالعه می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد