عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

  • بهروران پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش حاضر بهره وران این پژوهش به قرار زیر می باشند:

– کلیه سازمان های خدماتی ، تولیدی و بازرگانی ائم از دولتی و بازرگانی.

– مشاوران، مدیران و کلیه گروه های ذی نفع که به در راستای تعالی سازمان خود در تلاشند.

دانشجویان، پژوهشگران و کلیه سازمان هایی که اهداف آموزشی را در مدیریت دنبال می کنند.

 

 

  • فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:

بین سرمایه های فکری و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ارتباط معنی داری هست.

فرضیه های فرعی:

بین سرمایه های انسانی و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ارتباط معنی داری هست.

بین سرمایه های ساختاری و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ارتباط معنی داری هست.

بین سرمایه های ارتباطی و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ارتباط معنی داری هست.

1-6-روش پژوهش

روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات روش توصیفی از شاخه همبستگی  می باشد. زیرا که در این پژوهش محقق در پی مطالعه ارتباط دو متغیر سرمایه های فکری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.و از آنجا که نتایج این پژوهش می تواند به ارائه راهکارهایی درجهت بهبود وضعیت عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بیانجامد پژوهش از نوع هدف کاربردی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد