پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی قسمتی از متن پایان نامه : عوامل تاثیر بر رفتار شهروندی سازمانی مطالعه‌های فراتحلیلی در خصوص تاثیر بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل