عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

 مفهوم کارآفرین

در مورد فرد کارآفرین و مجموعه ویژگی های چنین فردی، تبیین های متفاوتی ارائه شده می باشد. از یک منظر می توان گفت که ” کارآفرین فردی می باشد که دارای ایده نو و جدید می باشد و از طریق فرآیند تأسیس و ایجاد یک کسب و کار (شرکت) و قبول مخاطره، محصول یا خدمات جدید را به جامعه معرفی می کند” (احمدپور، 1379: 129). تراپ مان و مورنینگ استار[1] (1989، به نقل از خنیفر، 1385) عقیده دارند که کارآفرین یعنی ترکیب متفکر با مجری. کارآفرین فردی می باشد که فرصت ارائه یک محصول، خدمات، روش و سیاست جدید یا راه تفکری جدید برای یک مشکل قدیمی را می یابد، کارآفرین فردی می باشد که می خواهد تأثیر اندیشه، محصول یا خدمات خود را بر نظام نظاره کند.

اصطلاح کارآفرین توسط کانتیلون[2] (1730) به مفهوم خوداشتغالی به کار برده می گردید که تا فرا رسیدن وضعیت خوب اقتصادی محتمل، تحمل و رویایی با ریسک را می پذیرفت (جزنی، 1386). کارآفرین مبتکر و سازمان دهنده چند ساز و کار اجتماعی و اقتصادی می باشد و ریسک ورشکستگی را می پذیرد (آلبرت شاپیرو[3]، 1975، نقل از احمدی، 1387). کارآفرین کسی می باشد که خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند، ارزش افزوده ایجاد کند، خلاقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد، فرصتها را به دستاوردها تبدیل کند، منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند و اید های خلاق را به ثروت تبدیل کند( جعفری نژاد، 1388).

از دیدگاه» جان باتیست سی[4]« کارآفرین سازمان دهنده بنگاه اقتصادی می باشد و در عملکرد تولید و توزیع آن تأثیر محوری دارد. در واقع وی تنها بر اهمیت کارآفرینی در کسب وکار تأکید دارد و کارآفرین را در ارتباط با نوآوری یا ایجاد سرمایه مورد بحث قرار نمی دهد. رابرت لمب نیز مهم ترین ویژگی کارآفرین را تصمیم گیری می داند. از نظر او کارآفرینی یک نوع تصمیم گیری اجتماعی می باشد که توسط نوآوران اقتصادی انجام می گردد و تأثیر عمده کارآفرین را اجرای فرایند گسترده ایجاد جوامع محلی، ملی و بین المللی و یا دگرگون ساختن شعار های اجتماعی و اقتصادی می دانست ( پالمر، 1987، به نقل از نیازی و کهتری،1389). “جفری تیمونز[5] کارآفرین را ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچ می داند” (سعیدی کیا، 1382: 18).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کار و کوشش عنصر اساسی در تأثیر آفرینی بشر در طول حیات خویش می باشد و این مهم در نظام ارزشی و دینی همواره مورد تأکید بوده می باشد. با یک نگاه کلی به ویژگی های یک فرد کارآفرین و خصوصیاتی که اسلام از یک بشر با تقوا انتظار دارد، می توان فهمید بشر مؤمن به تمام معنا، می تواند یک کارآفرین باشد زیرا که ویژگی های یک کارآفرین، مانند مسئولیت پذیری، دستیابی به درجات بالاتر اجتماعی، تحمل شکست و امید و فعالیت، در اسلام نیز برای موفقیت و کامیابی دنیوی و اخروی به بشر ها توصیه شده می باشد (خنیفر، 1385). “از نظر اسلام، کارآفرین تلاشگری می باشد که با اتکا به نفس و توکل به خداوند بتواند از حداکثر توانایی های جسمی، مادی و تخصصی خود از راه حلال برای منافع خود در جامعه ای که در آن زندگی می کند بهره گیری نماید” (محبی، 1386 :12).

پس می توان گفت کارآفرین فردی می باشد که با فکر و ایده ای خلاقانه و با بهره گیری از شناخت فرصت ها و پذیرش ریسک به مقصود ارائه خدمت و یا محصول جدید به جامعه، به ایجاد کسب و کاری کوچک، یا بزرگ اقدام می کند.

[1]– Tropman & Morningstar

[2]– Cantillon

9- Albert Shapero

[4]– Jean Batiste Say

[5]– Jeffry Timmons

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد