عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-11-   انواع هیجان ها

در نظریۀ کنترل – ارزش ، دو گروه از هیجان‌ها نظیر: هیجان‌های مثبت شغلی  نظیر: افتخار، لذت، شادی، امید،آرامش، رضایت، علاقمندی و قدردانی و همچنین هیجان‌های منفی شغلی  نظیر: خشم، ناامیدی، شرم، ناکامی، کسالت، نگرانی و غم مورد مطالعه قرار می‌گیرندکه براین اساس، 3 نوع از هیجان‌های پیشرفت قابل تشخیص و شناسایی می‌باشد:

1.هیجان‌های پیشرفت در آینده[1]: به پیش بینی  هیجان‌های نتیجه و پیامد  فعالیت  مربوط می گردد ، اگر این پیش بینی  مثبت ارزش‌گذاری گردد موفقیت و اگرمنفی ارزش‌گذاری گردد شکست مورد انتظار خواهد بود و همچنین اگر کنترل بدست آمده از جایگاه‌های قبلی شغلی، بالا باشد و همۀ تمرکز رود موفقیت باشد ، لذت پیش بینی شده ، برانگیخته خواهد گردید. برای مثال : دانش‌آموزی‌که انتظار داشته باشد که قادر می باشد، یک جایگاه  امتحان  را تحت کنترل خود درآورد، در واقع او انتظار نمرۀ خوب را از نتیجۀ امتحان دارد ( فولکمن[2] و لازاروس، 1985). بر این اساس هر یک از هیجان‌های مربوط به پیشرفت ، اعم از : علاقمندی، لذت ، شادی ، غرور ، ناامیدی  ،خشم  ،کسالت  ،اضطراب ، امید و نگرانی  ، با در نظر داشتن توانایی کسب شده برای کنترل فعالیت و کنترل ارزش برانگیخته خواهد گردید. به تعبیری ، اگر فعالیت قابل کنترل و دارای ارزش مثبت شناخته گردد “علاقمندی” ، برانگیخته خواهد گردید و اگر توانایی کنترل وجود داشته باشد، اما  فعالیت دارای ارزش منفی شناخته گردد ” خشم” برانگیخته خواهد گردید و در نهایت ،اگر فعالیت نه دارای ارزش مثبت و نه منفی باشد کسالت برانگیخته خواهد گردید (واینر، 1985 ).

2.هیجان‌های مربوط به نتایج در گذشته[3] : این نوع هیجان‌ها در پی اهمیت ذهنی و شخصی فرد نسبت به موفقیت‌ها و شکست‌ها و کنترل ذهنی‌که توسط اسناد‌های علّی این نتایج شکل می‌گیرد ، به وجودمی‌آیند.  در نظریه واینر( 1985) ، فرض بر این می باشد که در  اسناد ( کنترل_ ناوابسته )، بعضی از عکس العمل‌های عاطفی فوری نسبت به موفقیت وشکست  به کنترل ذهنی مربوط نمی‌شوند  و برعکس هیجان‌های پیچیده ، مانند: ارزیابی شناختی جزء (کنترل_ وابسته)، می باشند که براین اساس، هیجان”شادی و رضایت ” با موفقیت همراه‌ می باشد که این هیجان برای شکست مورد انتظار نیست  و برای شکست هیجان “ناامیدی و غم” مورد انتظار می باشد. پس هیجان‌هایی مانند : غرور ، شرم  ، قدردانی ، خشم‌ به نظر می رسد، ( کنترل_ وابسته)باشند که بر اساس اسنادهای علّی موفقیت و شکست، توسط خود فرد و دیگران و یا عامل‌های موقعیتی شکل می‌گیرند و در نهایت نتیجۀ پیشرفت را به وجودمی‌آورند . اینگونه فرض‌می گردد که، هیجان‌های” غرور و شرم” توسط اسناد‌های موفقیت و شکست خود شخص به وجودمی‌آیند و هیجان‌های” خشم و قدردانی ” توسط اسنادهای دیگران به وجودمی‌آیند  .

  1. هیجان‌های مربوط به فعالیت[4]: هیجان‌هایی مربوط به فعالیت‌های پیشرفت‌ هستند که به توانایی کنترل تجربه شده فعالیت و ارزش آنها بستگی دارند. مانند: لذت‌، ناکامی و کسالت می باشد. بدیهی می باشد‌که بیشتر هیجان‌های پیشرفت‌و احساس موفقیت‌ کارمندان، به یادگیری شغلی و موفقیت شغلی مربوط می گردد و رفتار و نتایج فعالیت‌های شغلی و پیشرفت آنها، طبق استاندارد‌های بالا توسط خود کارمند و سایرین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (واینر، 2007) .

1-Prospective Outcome Emotions

2-Folkman, S .

3-Retrospective Outcome Emotions

 

 

1- Activity Emotions

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد