عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تاثیر بر رفتار شهروندی سازمانی

مطالعه‌های فراتحلیلی در خصوص تاثیر بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن، بیانگر این واقعیت می باشد که چهار دسته از این عوامل، در تحقیقات مختلف تاکید شده می باشد که عبارتند از:

  • ویژگی‌های فردی کارکنان؛
  • ویژگی‌های شغلی؛
  • ویژگی‌های سازمانی؛
  • رفتارهای رهبری.

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، اکثرا بر توجه‌های کارکنان، گرایشات و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز می باشد. تحقیقات بعدی در حوزه‌ی رهبری که بوسیله پودساکف و همکارانش انجام پذیرفته می باشد، حوزه رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحولی گسترش داده‌اند. اثرات مربوط به ویژگی‌های شغلی و سازمانی اکثرا در تئوری مربوط به جایگزین‌های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

پژوهش‌های اولیه که ویژگی‌های فردی را مورد توجه قرار داده می باشد بر دو محور اصلی متمرکز می باشد: اولا اورگان و ریان، عامل کلی موثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان؛ تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتارهای حمایتی رهبری تلقی می‌کنند؛ ثانیا تحقیقات نشانگر تاثیر معنادار آنها با رفتار شهروندی سازمانی می باشد (البته شدت این همبستگی‌ها متفاوت بوده می باشد) که خود بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی می باشد (پادساکف و همکاران 2000).

عامل دیگر در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر حالت روحی مثبت فرد می باشد. در دهه‌های گذشته بحث‌های زیادی در مورد برتری شناخت بر عاطفه، در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته می باشد.

پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتار شهروندی سازمانی، بهره‌وری کارکنان و گروه‌های کاری، تاثیرات، همکاری و کمک‌های بین کارکنان را افزایش می‌دهد؛ کار تیمی را تشویق می کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش می‌دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می‌دهد و بطور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می‌آورد. رفتار شهروندی سازمانی از طریق اثرگذاری بر عوامل درون سازمانی از قبیل جو سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و رفتارهای مخرب شغلی و نیز با تاثیرگذاری بر بهبود عوامل برون سازمانی همچون رضایت شغلی، کیفیت خدمات و نیز وفاداری مشتریان، موجب تعالی کیفیت عملکرد کارکنان می گردد (کاسترو و همکاران 2004).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد