دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) ساختارهای ارگانیکی

“ساختارهای ارگانیکی[1] نسبتاً منعطف و انطباق پذیر بوده و تأکید بر ارتباطات موازی به جای عمودی دارند و نفوذ در آن ها براساس مهارت و دانش انجام می شود به جای این که بر مبنای اختیارات ناشی از پست سازمانی باشد. مسئولیت ها به جای این که صرفاً بر اساس تبیین شغل باشد، به صورت انعطاف پذیر، تعریف شده و تأکید برروی مبادله اطلاعات بوده به جای اینکه بر صدور دستورات باشد “(رابینز، 1987 :154).

ویژگی های اساسی ساخت سازمانی ”ارگانیکی“ عبارتند از: وجود اختیارات غیرمتمرکز، قوانین و مقررات کمتر، غیررسمی بودن تعاریف مشاغل، تأکید بیشتر روی انعطاف، تطبیق با محیط، شبکه ارتباطات شخصی و غیر رسمی و هم چنین توجه بیشتر به خود کنترلی به جای اعمال کنترل از طریق سلسله مراتب (چاندان[2]،1987). “به اعتقاد برنز و استاکر[3] مؤثرترین ساختار، ساختاری می باشد که خود را با الزامات محیط انطباق دهد. یعنی طرح مکانیکی در یک محیط با ثبات و مطمئن قابل بهره گیری می باشد و ساختار ارگانیک در یک محیط متلاطم و دارای تغییر زیاد بکار می رود” (رابینز،1987 :154).

 

2-6) مفهوم کارآفرینی

نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده ارایه تعریف روشن و صریح از آن می باشد. “کارآفرینی مانند سایر مفاهیم مطرح در علوم انسانی زمانی قابل تحلیل و مطالعه می باشد که تعریف یا تعاریف روشن و مشخص از آن ارایه گردد اما کارآفرینی مانند واژه هایی می باشد که تعریف واحد یکسانی از آن ارایه نشده می باشد. بر این اساس دیدگاه ها و نظریه های مختلفی از طرف نظریه پردازان علوم مختلف در مورد آن مطرح شده می باشد” (نیازی و کارکنان، 1389: 76). از منظر تاریخی واژه کارآفرینی در قرن شانزدهم میلادی از واژه فرانسوی  Enterprender(کارآفرینی) برسر زبان­ها افتاد. در واقع این واژه “اولین بار برای افرادی به کار برده گردید که در ماموریت های نظامی،[4] خود را به خطر می انداختند” (احمدپور، 1379: 4).

   “در فرهنگ وبستر کارآفرین به عنوان کسی که سازمان می دهد، اداره می­ کند و مخاطرات بعدی یک سرمایه گذاری یا یک طرح را می پذیرد” (نیازی و کارکنان، 1389: 76) تعریف شده می باشد. در زبان فارسی واژه کارآفرینی به گونه دقیق معادل یابی نشده می باشد. به طوری که نمی توان از معنای متداول کارآفرینی به معنای دقیق آن دست پیدا نمود، مثلا در فرهنگ پنج جلدی انگلیسی به فارسی آریان پور کاشانی برابر واژه مذکور و واژهEntreprenant  معنای« متهور، اقدام به کارهای مهم، جسور،

[1] -Organic Structure

[2] -Chandan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] -Burns and stalker

[4] – Military

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد