عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ادراکات مربوط به تسهیم دانش

شامل توجه‌ها، هنجارهای ذهنی و قصد تسهیم دانش.

تئوری‌های مربوط به تسهیم دانش

اخیزا بسیاری از تئوری‌ها مانند تئوری مبادله اجتماعی، تئوری شناخت اجتماعی، تئوری قدرت سیاسی، تئوری تبادل اقتصادی، تئوری هزینه تراکنش، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و تئوری اقدام اجتماعی توسط محققان برای پیش‌بینی فاکتورهای تاثیرگذار بر رفتار تسهیم دانش مورد بهره گیری قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، بارتول و سری واستاوا (2002) تئوری تبادل اقتصادی را برای آزمودن تأثیر پاداش‌های مادی در تشویق تسهیم دانش در سازمان‌ها مطالعه کرده‌اند. همچنین باک و کیم (2002) تئوری تبادل اجتماعی و تئوری اقدام منطقی را برای مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار بر تسهیم دانش در بستر سازمانی بکار گرفته‌اند. از سوی دیگر لین و لی (2006) تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده را برای ارزیابی فاکتورهایی برای تشویق تمایل به تسهیم دان و رفتار آن توسط مدیران ارشد مطالعه کرده‌اند. باک و دیگران (2002؛ به نقل از پای 2005) نیز تئوری اقدام منطقی را به عنوان چارچوب مفهومی خود برای ایجاد یک درک یکپارچه از فاکتورهای پشتیبانی و ممانعت کننده از قصد و میل به تسهیم دانش افراد ارائه کرده‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

انواع تسهیم دانش از دیدگاه دیکسون (2001)

  • تسهیم دانش ترتیبی: زمانی رخ می‌دهد که گروه مشابهی از کارکنان دانشی، کار مشابهی را یک بار دیگر با به کارگیری دانش خود انجام دهند، از نظر دیکسون این امر مستلزم آن می باشد که دانش منحصربفردی که هر فرد به دست آورده می باشد، در درون یک گروه منتقل می کند؛ به طوری که که دانش می‌تواند برای کل گروه معنا و مفهوم پیدا کند. ماهیت تکراری، کار تکراری و غیریکنواخت می باشد و نوع دانشی که منتقل می گردد، می‌تواند هم عیان و هم پنهان باشد(دیکسون 2000)..
  • تسهیم دانش عیان: زمانی رخ می‌دهد که از تجربیات کارکنان یک گروه دانشی در انجام فعالیتی مشابه در تیمی دیگر بهره گیری گردد. دانش گروه به گونه عیان و به ثورت واژگان اعدا فرمول علمی، مشخصات و مانند آن تسهیم می گردد. از نظر دیکسون در بسیاری از سازمان‌ها این نوع سیستم مشابه بهره گیری از ” بهترین الگوها” در اجرای پروژه‌ها می‌باشد. ماهیت کار گروه، تکراری و یکنواخت می باشد (دیکسون 2000)..
  • تسهیم دانش پنهان: زمانی رخ می‌دهد که گروهی از کارکنان دانشی کار مشابهی را با بکارگیری دانش گروهی دیگر در بافتی دیگر انجام دهند. دانش گروه دیگر از طریق فعالیت اجتماعی به صورت دانش پنهان منتقل می گردد. از نظر دیکسون تسهیم دانش پنهان برای بعضی سازمان‌ها بسیار حیاتی می باشد، زیرا دانش ضمنی منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها می گردد. ماهیت کار گروه، تکراری و غیریکنواخت می باشد. این ساز و کار همچنین ” تسهیم نزدیک” نامیده می گردد، نه به دلیل موقیت فیزیکی بلکه به دلیل تشابه بین گروه منبع و گروه دیافت کننده (دیکسون 2000)..

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد