دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش نیاز های توانمند سازی

کانتر(1983)، باندورا[1](1986) و هکمن و الد هام[2](1980) در پژوهشی نه دستور برای پرورش توانمندی ارائه داده اند.

1-شفاف کردن دیدگاه و اهداف[3]

ایجاد محیطی که احساس توانمندی در افراد ایجاد کند، یک فکر جامع و روشن آنها را هدایت نماید، بدانند که سازمان به کجا می­رود وآنان به عنوان افراد آن سازمان چگونه می توانند در آن سهیم باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لاک و لاتهام[4](1990) ویژگی­های مؤثرترین هدف­ها را به صورت زیر شناسایی کرده اند:

–   قابل تشخیص و قابل نظاره[5]

–  اندازه تحقق اهداف[6]

–  تجانس اهداف با مقاصد وفکر اصلی سازمان[7]

–   فراتر نبودن اهداف از ظرفیت افراد[8]

–  مشخص کردن زمان برای تحقق اهداف[9]

 

2- پرورش تجارب تسلط شخصی[10]

باندورا(1986) می­گوید مهم­ترین چیزی که مدیر می­تواند با آن موجب توانمند شدن افراد دیگر گردد، این می باشد که به آنها کمک کند تا برتری شخصی خود را در مورد بعضی چالش ها یا  معضلات تجربه کنند. با انجام موفق یک کار، شکست دادن حریف و یا حل مشکل افراد احساس تسلط را در خود پرورش می­دهند. تسلط شخصی می­تواند فرصت انجام موفقیت آمیز کارهای دشوار را به وجود آورد. کلید کار آغاز کردن  با کارهای آسان و سپس ادامه با گام های کوچک به سوی کارهای دشوار می باشد.

 

3-فراهم آوردن طرفداری[11]

کمک به دیگران در تجربه کردن توانمندی، فراهم آوردن  طرفداری اجتماعی واحساسی از آنهاست. بایستی افراد را تشویق نمود و به آنها اطمینان داد. یک بخش اساسی از توانمند شدن داشتن مدیر پاسخگو و حامی می باشد. مدیران بایستی برای قدردانی پیوسته از عملکرد  کارکنان خود راهی بیابند و با ایجاد این حس که آنها پذیرفته­اند و مورد قبول هستند، آنها را توانمند سازند و این طرفداری می تواند از جانب  مدیریت یا همکاری باشد.

 

[1] Banura

[2]Hchman and Aldham

[3] Articulatingnacearcision and goals

[4] Lock and latham

[5] Specifies

[6] Measurable

[7] Aligned

[8]Realable

[9] Time board

[10] Fostering personal mastery experiences

[11] Providing support

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد