عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعاریف عملیاتی

مدیریت دانش: در این پژوهش مقصود از  مدیریت دانش، نمره­ای می باشد که کارکنان به سوالات 22 گویه ای پرسشنامه می­دهند .

خلق دانش: مقصود از  خلق دانش، نمره­ای می باشد که کارکنان با پاسخگویی به سوالات 1، 13، 14، 15، 21 و 25 پرسشنامه بدست می­آورند.

اشتراک دانش: مقصود از اشتراک دانش، نمره­ای می باشد که کارکنان با پاسخگویی به سوالات 2، 6، 16،23 و 29 پرسشنامه بدست می­آورند.

ذخیره دانش: مقصود از ذخیره دانش، نمره­ای می باشد که کارکنان با پاسخگویی به سوال 5 پرسشنامه بدست می­آورند.

بهره­برداری دانش: مقصود از بهره­برداری دانش، نمره­ای می باشد که کارکنان با پاسخگویی به سوال 3، 8، 11و 12پرسشنامه بدست می­آورند.

تحصیل دانش: مقصود از تحصیل دانش، نمره­ای می باشد که کارکنان با پاسخگویی به سوال 4، 7، 9،10، 20 و 27 پرسشنامه بدست می­آورند.

اثربخشی سازمانی: در این پژوهش مقصود از  اثربخشی، نمره­ای می باشد که کارکنان به سوالات 24 گویه ای پرسشنامه می­دهند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد