عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 ساختار پژوهش

فصل یک شامل اظهار مسئله و چارچوب نظری پژوهش ، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می‌باشد.

فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه پژوهش می‌باشد. دراین فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل آغاز فرضیه‌های پژوهش، تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه آماری پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها اظهار شده می باشد. در نهایت مدل­های پژوهش تشریح خواهد گردید.

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می‌دهد. دراین فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها موردبحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم شامل ارائه یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد. این فصل با ارائه یافته‌های پژوهش شروع شده و سپس به مطالعه یافته‌ها و نتیجه‌گیری می‌پردازد. در خاتمه پیشنهادهایی ارائه می گردد.

 

1-13- اختصار فصل

درانجام هر پژوهشی یکی از مهم­ترین بخش‌ها، ارائه طرح پژوهش (کلیات) مناسب می‌باشد. در این فصل کوشش شده تا با اظهار قسمت‌های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین مقصود، در آغاز با اظهار مقدمه‌ای کلیات طرح مشخص گردیده و سپس به اظهار مسئله و چارچوب نظری، اهداف، علت های اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شده می باشد. در ادامه فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش ارائه شده می باشد. در انتها نیز ساختار پژوهش اظهار شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد