عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. در پژوهش جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و بازرگان، 1382: 178).

جامعه آماری پژوهش حاضر دو می‌باشد یکی مشتریان و دیگری کارکنان بانکهای دولتی شهرستان محلات، مشتریان جوامع نامحدود دارند.

4-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری

1-4-3- روش نمونه گیری

نمونه عبارت می باشد از هر جزء از جامعه که معرف جامعه باشد. به بیانی دیگر همه­ی صفات جامعه، آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت می باشد، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد، و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد (ازکیا، دربان آستانه،1382، 243). هدف از نمونه­گیری، نتیجه­گیری از جزء یا مطالعه قسمتی از کل می باشد. البته، نتیجه مطالعه بایستی قابل تعمیم به کل جامعه باشد (طبیبی، 1388، 118).به علت های زیر در پژوهش اجتماعی مدیریتی نمونه گیری مورد تأکید قرار می‌گیرد(خاکی، 1379: 250).

1-صرفه جویی در هزینه‌های گوناگون پژوهش

2-کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش

3-افزایش بهره وری منابع انسانی درگیر با مراحل گوناگون پژوهش

روش نمونه‌گیری مورد بهره گیری در انتخاب نمونه در انجام این پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی می باشد. و برای مشتریان خوشه ای تک مرحله‌ای می‌باشد.مثلا مشتریان حسابهای پس انداز،حسابهای جاری.مشتریان وام های بلند مدت و کوتاه مدت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد