عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف

در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز بر اندازه کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می گردد (خاکی، 1384). انواع پژوهش بر مبنای هدف عبارتند از : تحقیقات بنیادی (پایه) ، کاربردی و عملی. این پژوهش از نوع  هدف کاربردی می باشد. زیرا که با طرح مسئله در یک سازمان خاص به ارائه راهکارهایی می پردازد که در سازمان لازم است.

3-1-2- طبقه بندی پژوهش بر مبنای روش

این پژوهش یک پژوهش توصیفی از شاخه همبستگی می باشد که پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف آنها  توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد مطالعه می باشد . اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن فرآیند تصمیم گیری باشد (بازرگان، حجازی، سرمد، 1391) و در پژوهش همبستگی  هدف آن کسب اطلاع از وجود ارتباط بین متغیرها انجام می پذیرد (بازرگان، حجازی، سرمد، 1391).

3-2-مراحل اجرای پژوهش

روش انتخابی برای انجام پژوهش حاضر روش قیاسی بوده و به گونه کلی در این پژوهش برای دستیابی به اهداف پژوهش  مراحل زیر را طی خواهد گردید.

  • مطالعه ادبیات موضوع
  • تدوین فرضیه های پژوهش و ارائه مدل مفهومی
  • تدوین ابزار اندازه گیری
  • نظاره
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری

جمع بندی و نتیجه گیری

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد