عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-   وابستگی هیجانی و برنامه ریزی رفتاری

تقریباً ‌همه نظریه‌های معاصر هیجان را می‌توان در چهار طبقه از عوامل قرار داد:

الف) محرک‌های برانگیزنده:  عوامل بیرونی( رویداد‌ها و جایگاه‌های زندگی) عوامل درونی( اندیشه‌ها و تصاویر ذهنی).

ب) همبسته‌های فیزیولوژیکی: دستگاه عصبی مرکزی و خودمختار.

پ) ارزیابی‌شناختی: اهمیت شخصی یک رویداد تا حد زیادی هیجان‌های برانگیخته شده را تعیین می کند.

ت) ویژگی‌های انگیزشی: انگیختگی هیجانی تقریباً همواره دارای تأثیر کشاننده در فعالیت‌ها تلقی می گردد. هیچ‌کس نمی‌تواند مرز مشخص و قطعی میان هیجان و احساس قائل گردد. با وجود این ویژگی‌های ” هیجان ” را می‌توان این گونه بیان نمود:  نخست، حالت‌های هیجانی به گونه معمول حاد تلقی‌می شوند، آنها همراه با سطوح نسبتاَ کوتاه مدت انگیختگی و تمایل انجام یک اقدام هستند.ترس، شادی، دلسوزی، عشق و غیره را حالت‌های زودگذر تلقی می‌کنندکه تجربه کردن آنها موجب برانگیختن فعالیت می گردد. دوم، هیجان‌ها را به عنوان یک حالت عاطفی که با شدت زیاد تجربه می شوند، می‌توان شناسایی نمود. سوم، حالت‌های هیجانی اغلب از نظر رفتاری در هم ریخته و آشفته هستند. چهارم، واکنش‌های هیجانی بیشتر جنبۀ غیر معمولی داشته و از محدودیت‌های ویژۀ محیطی و چگونگی ارزیابی آن ناشی می گردد. به گونه کلی، حالت‌های هیجانی جنبۀ چرخه ای منظم نداشته بلکه به جایگاه‌های خاص و چگونگی ارزیابی‌ شخصی از  این جایگاه‌ها، بستگی دارند.

گروس[1] (1998) در زمینۀ تنظیم هیجان دیدگاهی تکاملی دارد. وی هیجان را گرایش به پاسخ، به دنبال درک یک چالش یا فرصت می‌داند و تنظیم هیجان را به عنوان فرآیندی که افراد از طریق آن بر هیجانی که دارند تاثیر می‌گذارند که چه وقت آن هیجان‌ها را داشته باشند و چطور آنها را تجربه و اراز دارند، توصیف می کند. وی تنظیم هیجان را به صورت خودکار یا مهارشده،هوشیار یا ناهوشیار در نظر می‌گیرد که شامل افزایش، کاهش یا حفظ هیجان‌های مثبت و منفی می گردد. در تنظیم هیجان‌های مختلف،تفاوت هایی هست، مانند : بازداری خشم و اجتناب از جایگاه های تنش زا . این موضوع در ارتباط با تنظیم هیجان‌های خودمان می باشد نه دیگران.

1- Gross, J. J.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد