عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سرمایه ارتباط ای

موضوع اصلی سرمایه ارتباط ای دانش موجود در مسیر های بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به سبب عوامل نامشهود بیرونی می باشد گر چه اصطلاح سرمایه مشتری در آغاز توسط هیوبرت ساینت انج مطرح گردید اما تعاریف جدید مفهوم آن را به سرمایه ارتباط ای توسعه داده که شامل دانش موجود در همه روابطی می باشد که سازمان با مشتریان رقبا تامین کنندگان انجمن های تجاری و با دولت مستقر می کند . به علاوه روس و روس اظهار می کنند که سرمایه ارتباط ای شامل روابط با ذی نفعان درون و بیرون سازمان می باشد (روس،2003 ) همچنین چن و همکاران سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می کنند . این توجه بر تأثیر خدمات و تاثیر آن بر روابط علی بین رضایت کارکنان . رضایت مشتریان و وفاداریمشتریان و عملکرد مالی تاکید دارد (چن،2004).فورنل در مطالعات خود دریافته می باشد که رضایت مشتریان می تواند ارتباط کسب و کار را حفظ کند.انعطاف پذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزیش دهد همچنین تحقیقات دیگری نشان داده می باشد که از طریق  اندازه گیری  وفاداری کارکنان می توان وفاداری مشتریان را پیش بینی نمود این مطالعات شواهد بیشتری را درمورد اهمیت سرمایه مشتری به عنوان بخش کلیدی سرمایه فکری سازمان ارائه می دهد به گونه کلی سرمایه مشتری که تأثیر یک پل و واسطه را در فرایند سرمایه فکری اعمال می کند در تبدیل سرمایه فکری  به ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد کسب و کار سازمان عامل تعیین کننده اصلی می باشد بدون سرمایه مشتری ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی تواند محقق گردد . پس رشد سرمایه مشتری به طرفداری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد (قلیچ لی، 1385).د ر این بخش با در نظر داشتن تعاریف و تقسیم بندی های ارئه شده به گونه کلی سرمایه های فکری را به سه بخش اصلی انسانی، ساختاری و ارتباط ای تقسیم بندی می نماییم و اجزای سازنده هر یک را با در نظر داشتن تعاریف در قالب نمودار زیر ارائه می نماییم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد