دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی شاخص سرمایه ی فکری[1]

این الگو که توسط روس و همکاران در سال 2003 پیشنهاد گردید نیز در زمره رویکردهای کارت امتیازی قرار دارد. هدف این شاخص ایجاد تجسّم و انتقال سرمایۀ فکری و ارزش، مشتق شده از آن می باشد. شاخص سرمایۀ فکری به نسل دوم از روشهای اندازه گیری سرمایۀ فکری تعلّق دارد که کاستیهای شیوه های پیشین را رفع می کند. این الگو، تمامی مؤلفه های سرمایۀ فکری را در یک شاخص سازمانی گرد هم می آورد. در این ادغام، اهمیّت ضریب اثر گذاری هر کدام از نماگر ها نشان داده شده می باشد. این شاخص مدیران را به گونه مستقیم قادر به تشخیص و همچنین قضاوت دربارۀ وضعیت سرمایۀ فکری سازمان می سازد. همچنین، زمینۀ مقایسه بین سازمان ها و واحدهای اقتصادی را فراهم می آورد. روس و همکاران، سرمایۀ فکری را به سرمایۀ انسانی، سرمایۀ سازمانی و سرمایۀ ارتباط تقسیم می کنند. سرمایۀ سازمانی نیز سرمایۀ نوسازی و توسعه و سرمایۀ فرآیند را در بر می گیرد.(روس،2003)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این الگو در نمودار 2-2 نشان داده شده می باشد.

 

نمودار2-2- الگوی شاخص سرمایه ی فکری(روس،2003)

2-1-4-3- الگوی تکنولوژی[2] بروکینگ

بروکینگ در سال 2002 برای تعیین ارزش سرمایۀ فکری طرح ریزی نمود. الگوی او مانند روشهای سرمایه فکری مستقیم می باشد.

بروکینگ ارزش سرمایۀ فکری سازمان را از راه تحلیل عیب یابی ارزیابی نمود و واکنش سازمان را به بیست پرسش در ارتباط با چهار جزء سرمایه فکری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در الگوی بروکر، مقصود از دارایی های بازار مواردی از قبیل: مارک های تجاری، مشتریان، کانالهای توزیع و همکاری های تجاری می باشد. دارایی های بشر محور شامل آموزش، دانش و شایستگی افراد سازمان می باشد. دارایی های مالکیت معنوی عبارت از حق ثبت اختراع، حق امتیاز و اسرار تجاری هستند. بالاخره دارایی های زیر ساختاری نیز مجموعه ای از فرآیندهای مدیریتی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکۀ ارتباط ها و سیستم های مالی هستند. (بروکینگ،2002)

این الگو در شکل 2-3 نشان داده شده می باشد.

[1] -Intelectual Capital Indicator Model

[2] -Technology Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد