عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-   تبلیغات و ارتباط آن با مشتریان

پاول[1] بازدهی بازاریابی را تقسیم درآمد یا سود ناخالص ناشی از برنامه های بازاریابی بر هزینه آن‌ها در سطح ریسک مشخص تعریف می کند. وی در تعریف خود ، شاخص های اقتصادی و مالی را برای ارزیابی عایدات برنامه های بازاریابی مدنظر قرار می دهد. پاول دلیل ادعای خود را در شش ویژگی شاخص های مالی می داند.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شاخص های مالی زبان سازمان هستند.
 • گزارش های شرکت با شاخص های مالی در اختیار عموم قرار می گیرد و عملکرد شرکت بر اساس این شاخص ها ارزیابی می گردد.
 • شاخص های مالی می تواند معیار مناسبی برای مقایسه عملیات مختلف شرکت در مورد بخش های بازار محصولات و مشتریان فراهم آورد.
 • شاخص های مالی اندازه مسوولیت و پاسخگویی را مشخص می کند.
 • شاخص های مالی موجب افزایش یادگیری و بهبود کار تیمی میان بخش های مختلف می گردد، زیرا زبان مشترک برای بخش های مختلف ایجاد خواهد گردید.
 • به کمک شاخص های مالی می توان ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی را تعیین نمود، زیرا زبان مشترک برای بخش های مختلف ایجاد خواهد گردید.

اما چگونگی اندازه گیری اثرات ناملموس بر سودآوری ها و فروش شرکت ها یکی از معضلات محققان بازاریابی و آژانس های تبلیغاتی می باشد. فرانک بس[2] در این ارتباط معتقد می باشد در بازایابی کاری مشکل تر ، پیچیده تر و جدال آمیزتز از ارزیابی تاثیر تبلیغات بر فروش وجود ندارد. همچنین رالف[3] معتقد می باشد به دلیل دشواری اندازه گیری بازدهی تبلیغات ، بیش تر مطالعات اثربخشی تبلیغات به تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرف کننده و تحقیقات توجه سنجی و پیمایش اختصاص یافته می باشد. در مطالعات بازاریابی با کمبود شاخص ها مواجه نیستیم ، اما متاسفانه عدم اعتماد به شاخص های بازاریابی زیاد می باشد . به اعتقاد ووز کار مشکل بازاریان تعیین شاخص های اندازه گیری می باشد، زیرا ماهیت موفقیت ها در صنایع مختلف می باشد ،با این که محققان بازاریابی تاثیر تبلیغات بر عملکرد و سودآوری شرکت ها بهره گیری کرده اند، اما هنوز در این زمینه به توافق نظر نرسیده اند.

نه تنها در داخل کشور بلکه در تمام دنیا ، بیش تر مطالعات اثربخشی تبلیغات به صورت پرسشنامه ای و توجه سنجی انجام شده می باشد.بنابراین نیاز می باشد با انجام تحقیقات مبتنی بر داده های واقعی حاصل از صورت های مالی ،

[1] Powell G.R

[2] Frank M. Bass

[3] Albert C.Rohoff

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد