دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد ساختار سازمانی

در تعیین ابعاد ساختاری،‌ عوامل زیادی را شمرده اند و این عوامل با در نظر داشتن دید و توجه اندیشمندان دارای تنوع زیادی می باشد. شاید اگر محققین در نظر بگیرند که چرا عواملی که برمی‌شمارند، جزو ابعاد ساختاری می باشد،‌ از تنوع و تعدد این ابعاد کاسته خواهد گردید (بلکبورن[1] ،1982). مانند این عوامل می توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، تلفیق، حرفه ای گرایی، حیطه نظارت، تخصص گرایی، استاندارد سازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی تصریح نمود (رابینز[2] ،1987) که اکثر نظریه پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد؛ تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند (فرای و سلوکوم[3]،1984). ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد در شکل گیری کلی ساختار سازمانی مؤثر می باشد. خاطر نشان می گردد که عوامـل فوق الذکر بطور مستقیم یا غیرمستقیم در این سه بعد مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان روی این عوامل از نحوه تعاریف عملیاتی آنان نشأت می گیرد.

 

2-2-1) پیچیدگی 

پیچیدگی[4] درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان می باشد (فرای و سلوکوم ،1984) و ممکن می باشد به وسیله تعداد مکان هایی که کار در آن جا می گردد، تعداد مشاغلی که انجام می گردد و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می دهند، تعریف و اندازه گیری  گردد.

پیچیدگی، معضلات کنترل و هماهنگی را افزایش می دهد و سازمان برای حفظ جایگاه خود پیش روی رقبا بایستی نوآوری را افزایش دهــد (دامن پور[5]، 1996).

پیچیـدگی حاصــل عــدم اطمینان محیطی می باشد و بطور فرایند چرخشی، محیط پیچیده و متغیر موجب افزایش عدم اطمینان محیطی می گردد،‌ با افزایش پیچیدگی و تنوع در محیط، سازمان برای تطبیق با آن، در خود پیچیدگی ایجاد می کند. سازمانی که به گونه همزمان دارای سطوح سلسله مراتب زیاد (تفکیک عمودی)، حیطه نظارت گسترده (تفکیک افقی) و مکانهای جغرافیایی چندگانه باشد، بسیار پیچیده می باشد.

 

[1] -Blackburn

[2] -Robbins

[3] -Fry & Slocum

[4] -Complexity

[5] -Damanpour

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد