دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) ساختار سازمانی

ساختار سازمانی[1] چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی می باشد کــه بــرای نیل به هــدف تـلاش می کنند (بارنی و گریفین[2] ،1992). آن مجموعه راه هایی می باشد که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند (مینتزبرگ[3] ،1979). ساختــار، توزیــع قــدرت در سازمان را نشــان می دهد و صرفاً یک ساز وکار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیــار و ارتباطات دلالت دارد (فردریکسون[4] ،1986) و روابط گزارش دهی، کانال های ارتباط رسمی، تعیین مسؤولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می‌سازد (هادج و آنتونی[5] ،1991). بـه وسیله ساختار سازمانی، عملیات و فـعالیت های داخل سازمان، آرایش می یابد و خطوط مسئولیت واختیار مشخص می گردد. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسؤول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان،‌ مدیرانی را می شناساند که از آنها آموزش و دستور می گیرند. کمک به جریان اطلاعات نـیز از تسهیـلاتی اسـت که ساختار برای سـازمان فراهـم مـی کنـد (آرنولد و فلدمن[6] ،1986). ساخـــتار ســازمانی بــاید تــوان تسریـع و تسهــیل تصمیم گیری،  واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت های آن و اظهار ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری  از وظایف ساختار سازمانی می باشد (دافت ،1991).

اگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت می باشد و بر هر کسی در ســازمــان اثـر می گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند، اما کم و بیش مفهومی انتزاعی می باشد (کاست و روزنزوییج[7] ،1985). سنگ زیرین ساختار، تأثیر های افراد در سازمان و الگوی روابط میان تأثیر ها، ساختار سازمانی را می سازد، بنابرایــن ساخــتــار را می توان انتظارات موجود از هر تأثیر و ارتباط میان آن ها دانست. این تأثیر ها اغلب بوسیله تبیین پست ها و تبیین شغل ها و اسناد مکتوب که حوزه مسؤلیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می کنند، جنبه قانونی می یابد (دنیک و روبی[8] ،1986، به نقل از منوریان و عسگری، 1392).

[1] -Organizational Structure

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] -Barney & Griffin

[3] -Mintzberg

[4] -Fredrickson

[5] -Hodge & Anthony

[6] -Arnold & Feldman

[7] -Kast & Rosenzwieig

[8] -Danic Robey

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد