عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 بخش دوم: مدیریت دانش

مدیریت دانش را می‌توان به عنوان روشی برای بهبود عملکرد، بهره‌وری و رقابت‌پذیری، بهبود کارآمد کسب، تسهیم و بهره گیری از اطلاعات درون سازمان، ابزاری برای بهبود تصمیم‌گیری، طریقی برای بدست آوردن بهترین روش‌ها، راهی برای کاهش هزینه‌ها و روشی برای نوآورتر شدن سازمان تعریف نمود (منوریان، عسگری و آشنا 1386: 3).

هالس (2001) مدیریت دانش را فرایندی می‌داند که سازمان‌ها بواسطه‌ی آن فرایند تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونه‌ای موثر در تصمیم‌های خود بکار گیرند.

می‌توان گفت که موضع مدیریت دانش، پدیده‌های اجتماعی هستند رایانه، فناوری اطلاعات و نظایر آینها تضمین کننده موفقیت مدیریت دانش نیستند. مدیریت دانش پایان‌ناپذیر می باشد، زیرا حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش هیچگاه به پایان نمی‌رسد، کارکنان و مدیران سازمانی (محیط درونی) ارباب رجوع و سایر ذینفعان (محیط بیرونی) در قلمرو مدیریت دانش قرار می‌گیرند (ابطحی و صلواتی 1385: 35-34).

چرخه مدیریت دانش

  • ایجاد دانش: ایجاد دانش شامل فعالیت‌هایی می باشد که به تغییر شکل و ترکیب مجدد قطعات موجود دانش، محدود کردن کاستی‌ها، تقویت پژوهش‌ها و توسعه قابلیت‌ها، پویش و کنترل محیط‌های بیرون از سازمان می‌پردازد (بت 2001، به نقل از پالانیسامی 2008).

نوناکا و تاکوچی (1995) عقیده دارند دانش بشر به واسطه کارکرد مشترک بین دانش ضمنی و دانش صریح خلق و توسعه می‌یابد، بدین ترتیب آنها چهار شیوه اجتماعی‌سازی، برون سازمانی، تلفیق و درون سازمانی را برای خلق دانش در سازمان اظهار کردند.

  • ذخیره دانش: در حالی که افراد دانش را خلق می‌کنند و آن را یاد می‌گیرند، ممکن می باشد آن را فراموش کنند، حتی چگونگی خلق دانش یا چگونگی کسب آن را از یاد ببرند. پس حافظه (سازمانی یا فردی) نیازمند ذخیره، سازماندهی و بازیابی دانش افراد می باشد.

حافظه سازمانی به این شکل تعریف می گردد: وسیله‌ای که از طریق آن دانش،تجربیات گذشته و رخدادهایی که بر فعالیت‌های کنونی تاثیر می‌گذاردند، ذخیره می‌گردند (استین و واس 1995؛ به نقل از پالانیسامی 2008). حافظه سازمانی اشکل مختلفی از دانش مستندات مکتوب، پایگاه داده‌ها و ددنش انسانی کدگذاری شده در شکل سیستم‌های خبره، مستندات فرایندها و رویه‌های سازمانی می باشد. حافظه‌ی فردی مبتنی بر مشاهدات، تجربیات و فعالیت‌های افراد می باشد. پس ذخیره دانش به دانش صریح و دانش ضمنی تصریح دارد که بایستی جذب و مستند شوند.

تسهیم دانش: کلیه فعالیت‌های مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد، گروه یا سازمان دیگر، فرایند انتشار یا تسهیم دانش نامیده می گردد (لی 2001). در الگوهای سنتی، سازمان‌ها و افراد اغلب تمایلی به انتقال و تسهیم دانشی که از آن برخوردار بودند را نداشته و بجای اینکه به دانش به عنوان یک سرمایه علمی نگاه کنند، آن را به عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود می‌پنداشته و تمایلی به تسهیم آن با دیگران نداشتند. سازمانی که از تسهیم اطلاعات و خلق دانش در میان اعضایش طرفداری می کند، بیشتر می‌تواند فرایندهای موثر و کارآمدی را تعریف کند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشد (لوین 2001؛ نقل از پالانیسامی 2008).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید