دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

کسب وکاردرحال افزایش می باشد وضرورت دارد که منابع وعواملی که در تغییرات استراتژی وفرصتهای موجود دراقتصاد نو دخالت دارند؛ شناسایی شوند. در اقتصادی که بازار درحال جهانی شدن می باشد، عمر محصولات کوتاهترمی گردد. فناوریهای جدید باعث تغییرات شگرفی درفرآیند های کسب وکار،خدمات ومحصولات شده اند. درچنین محیطی شناخت عواملی که درافزایش رقابت وایجاد ارزش سهم دارند برای مدیریت سازمانهایی که باآنها مواجه هستند از نکات ضروری می باشد .پیشنهاد اندیشمندان مدیریت واقتصاد دانان در وابستگی کمتر منابع عیان تجاری درایجاد ارزش وایجاد ارزش بیشتر در بکار گیری دانش ورقابت می باشد ؛ ازطرفی در نظر داشتن دانش، به توجه بیشتر به سرمایه های فکری منتهی می گردد ؛ زیرا که سرمایه های فکری جزء منابع اولیه درایجاد ارزش درکسب وکار می باشد .از این رو مدیریت سرمایه های فکری یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکتها می باشد. در این فصل با در نظر داشتن عنوان انتخابی این پژوهش به مطالعه ادبیات پژوهش مربوط به موضوع انتخابی می پردازیم پس در این فصل مطالب ارائه شده به صورت زیر مطالعه خواهد گردید.

  • در بخش اول به مطالعه اجزا، تعاریف و مدل های مربوط به سرمایه های فکری خواهیم پرداخت .
  • در بخش دوم به مطالعه ادبیات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته و مدل ها و الگوهای آن را معرفی خواهیم نمود.
  • در انتهای این فصل به جمع بندی و ارائه مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد مطالعه پرداخته و در نهایت مدل مفهومی پژوهش را ارائه خواهیم داد.

بخش اول) سرمایه های فکری[1]

با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی نمود. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده می باشد.سرمایه، در مورد موسسه ها، به هر دارایی برمیگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی گردد. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، پس، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان تصریح دارد. ارزش این داراییها به گونه ادواری(توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا میشود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، پیدا نمود می گردد. داراییهای فیزیکی، می تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و… باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام،

[1] – Intellectual Capital

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد