عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

    روش پژوهش یکی از فصول مهم هر پژوهش علمی می باشد . جان دیویی[1] پژوهش را عبارت از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه می داند . پس پژوهش فرآیندی می باشد که از طریق آن   می توان درمورد ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین می باشد (دانایی فرد ، الوانی ، عادل آذر، 1391).

در این فصل به تبیین و تبیین چگونگی انجام پژوهش تصریح شده می باشد. به این جهت همچنانکه در ادامه خواهد آمد، آغاز به طرح یا نوع پژوهش، جامعه آماری و گروه نمونه پرداخته و پس از آن به ترتیب روش و ابزار گردآوری را معرفی کرده و به شاخص­های مورد پژوهش در پرسشنامه تصریح شده و سپس با ذکر نحوه جمع­آوری داده­ها­، روش­های تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش و در ادامه پایایی و روایی ابزار سنجش پرداخته شده می باشد. سپس با بهره گیری از روش های مناسب­، حجم نمونه تعیین خواهد گردید.

3-1-روش پژوهش

انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدف ، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد .

روش های پژوهش را با معیار های مختلف دسته بندی می کنند که معروفترین آنها عبارتند از :

طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف[2]

طبقه بندی پژوهش بر مبنای روش[3]

3-1-1- طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف

    در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز بر اندازه کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می گردد (خاکی،

[1] – John Dewey

[2] – Research by Purpose

[3] – Research by method

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد