عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین کننده های ساختار

توجه اقتضایی که یک تفکر غالب در تئوری سازمان می باشد، بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی؛ استراتژی، تکنولوژی، محیط و طرح سازمانی بستگی دارد. بایستی توجه داشت که آن چه امروز یک عامل مهم اقتضایی برای سازمان تلقی می گردد، در آینده ممکن می باشد با عامل دیگری جایگزین گردد و یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا بایستی بتواند بین سازگاری داخلی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) و سازگاری خارجی (اندازه، تکنولوژی، استراتژی، محیط) سازمان تعادل مستقر کند. در نظر داشتن عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی می باشد و در مواردی بقای سازمان را رقم می زند. از این رو ساختار بایستی با در نظر داشتن این عوامل طراحی گردد تا بــتواند زمــینه تحــقق اهــداف و استــراتژی های سـازمان را فراهم کند (بالیغ[1] و دیگران،1996).

 

2-3-1) استراتژی

استراتژی[2] می تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادی بلندمدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف گردد (رابینز،1987 ). استراتژی به معنای اعمالی می باشد که سازمان برای پاسخ یا پیش بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می کند (نویل و هورویتز[3]، 1996). نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژی به عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در مفروضات اقتصاد کلاسیک مطرح گردید. به اعتقاد پیتر دراکر، ساختار وسیله ای می باشد برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان، از اینرو هر نوع بحث و مطالعه پیرامون ساختار بایستی با اهداف و استراتژی آغاز گردد (رابینز، 1987).

 

2-3-2) اندازه سازمان

اندازه یکی از عوامل اثرگذار روی ساختار سازمان و فرآیندهای آن می باشد. در مورد ارتباط بین اندازه و ساختار، نظرات متفاوتی ارائه شده می باشد و عده ای آن را از علل ساختار و بعضی نتیجه ساختار می دانند. اما آن چیز که مسلم می باشد اندازه یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار در کنار سایر عوامل می باشد (آرنولد و فلدمن،1986). یکی از مباحث بسیار جدی پیرامون اهمیت اندازه سازمان به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سازمانی به وسیله پیــتر بـلاو[4] مطرح گردیده می باشد. وی براساس تحقیقاتش در مورد مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و فروشگاه ها دریافت که اندازه سازمان مهم ترین عامل مؤثر ساختار سازمان هاست (رابینز،1987).

[1] -Baligh

[2] -Strategy

[3] -Nevile & Horwits

[4] -Peter Blau

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد