عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه فکری از دیدگاه استوارت

استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی­های فکری، تجربه، رقابت وسس یادگیری سازمانی می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته گردد. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتیمستمر می گردد(قلیچ لی و مشبکی، 1385).

 

2-2-2-2-  سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس

بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی­های نامشهود(منابع، توانایی ها، رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند(بنتیس، 1998 به نقل از قلیچلی و مشبکی، 1385).

 

2-2-2-3-  سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون

« اطلاعات و دانش بکار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش » ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را تعریف می کنند(واسیله، 2008 به نقل ازدستگیر و محمدی، 1388).

 

 

 

2-2-2-4 سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند

بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال 2002، سرمایه فکری را این گونه تعریف می کنند : سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خای از زمان در یک سازمان هست، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته می باشد(بنتیس و هالند، 2008 به نقل از دستگیر و محمدی، 1388).

 

2-2-2-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران

سرمایه فکری دارایی می باشد که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود می باشد که از طریق به کارگیری دارایی­های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده می باشد. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می گردد و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی می باشد، قابلیت خریدو فروش ندارد(روس و همکاران، 2005 به نقل از محمدی و دستگیر، 1388).

همان گونه که گفته گردید از سرمایه فکری تعاریف فراوانی شده می باشد که چند نمونه از آن ارائه گردید. با مطالعه های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال 1987 تاکنون، برخ ی از آنها به صورت منتخب در جدول ذکر گردیده می باشد. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد