عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

 مفهوم کارآفرینی

لیو و دابینسکی[1] (2000) نیز کارآفرینی را عبارت از یک مفهوم چند بعدی یا یک فرایند ریسک پذیری، نوآوری و پیش دستی در ایجاد یا کنترل وقایع می دانند. ” کارآفرینی را می­توان یک فرآیند پویا نامید که شامل آرمان، تحول، دگرگونی و خلاقیت می گردد. این فرآیند به کاربرد و بهره گیری نیرو و انگیزه افراد در جهت خلق و اجرای ایده های نو و همچنین راه حل های کاربردی احتیاج دارد. اجزای اصلی این فرآیند عبارتند از:

  • میل به خطر پذیری حساب شده بر اساس زمان
  • ارزش خالص یا فرصت شغلی
  • توانایی تشکیل یک تیم در ارتباط با انجام یک کار پر خطر
  • داشتن مهارت خلاق در نظم بخشیدن به منابع مورد نیاز
  • داشتن چشم اندازی برای یافتن فرصتهایی که دیگران نمی توانند در یک جایگاه به هم ریخته پر آشوب در یابند ” (کوراتکو و هاجتس[2]، 2004، به نقل از علی میری، 1387: 30).

درکارآفرینی، همه متفق القول هستند که بحث بر سر نوعی رفتار می باشد که شامل ارائه راهکار، سازماندهی یا تغییر ساز وکارهای اقتصادی برای تبدیل شرایط و منابع و دست مایه های عملی و نیز پذیرش ریسک شکست، می گردد (شاه حسینی، 1388). ” رونشتات[3]، پس از بازبینی تکامل کارآفرینی و مطالعه تعاریف گوناگون آن، شرحی اختصار را ارائه داد: کارآفرینی فرایند پویایی برای ایجاد ارزش افزوده می باشد، این ارزش را افرادی ایجاد می کنند که ریسک های بزرگی را در زمینه­ سرمایه، زمان و یا تعهد کاری برای فراهم آوردن ارزشی جهت یک محصول یا سرویس به جان می خرند. خود محصول یا سرویس ممکن می باشد جدید باشد یا نباشد یا ممکن می باشد مختصر به فرد باشد یا نباشد، اما ارزش بایستی به نحوی توسط کارآفرین با امنیت بخشیدن و اختصاص دادن منابع و مهارت های لازم القاء گردد” (شاه حسینی، 1388: 2).

هم چنین می توان گفت ” کارآفرینی فرایند پویایی از تغییر بینش و بصیرت می باشد”) عبدالملکی و همکاران، 1387: 105) و یا ” کارآفرینی به عنوان یک فرآیند افزایش ثروت از طریق نوآوری و کشف فرصتهاست” (ناسوشن[4] و همکاران، 2011: 337). به علاوه، “کارآفرینی به فرایند ایجاد ارزش با فراهم آوردن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از یک فرصت تصریح دارد. این فرایند نیازمند یک اقدام کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه می باشد. اقدام کارآفرینانه به مفهوم سازی یا پیاده سازی یک ایده، فرایند ،محصول، خدمت یا یک کسب وکار جدید دلالت دارد. عامل کارآفرینانه نیز فرد یا گروهی می باشد که مسئولیت شکوفاسازی و به بار نشستن اقدام کارآفرینانه را برعهده  می گیرد” ( حق شناس و همکاران، 1386: 37).

کارآفرینی نیروی محرکی می باشد که تأثیر آن یافتن فرصت­های بهره گیری نشده در بازار بوده و به دنبال ایجاد تعادل جدیدی در بازار می‌باشد (النورم[5] و همکاران، 2007). گارول و استان[6] (2006) نیز کارآفرینی را موتور محرک توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل و اصلاح اجتماع می دانند.

[1] – liu & Dubinsky

[2] – Kuratko & Hodgetts

[3] – Roneshtat

[4] -Nasution

[5]– Elenurm

[6] -Gurol & Astan

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد