عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-   نظریۀ اسنادی

نظریۀ اسنادی[1]، رویکردی شناختی می باشد که طریقه ادراک علّیت رفتار را مطالعه می کند. هایدر معتقد می باشد بشر همواره در پی شناخت و ارزیابی محیط می باشد و این شناخت و ارزیابی در شکل‌دهی رفتار فرد تأثیر مهمی اعمال می کند. چنانچه بشر در شناخت و ارزیابی عوامل درونی و بیرونی دچار اشتباه گردد یا تنها به یکی از این عوامل توجه نماید، خطای اسنادی رخ می‌دهد.

پس اگر عوامل به درستی شناخته نشوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند، ممکن می باشد انتظارات غلطی در فرد شکل بگیرد و این انتظارات مبانی رفتار آینده فرد تلقی گردد. به این ترتیب قضاوت ما در یک جایگاه و امکان دگرگونی آن در آینده تا حد زیادی به اسناد ما به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد(شکری وهمکاران، 1391).

2-1-12-    نظریۀ انگیزۀ پیشرفت

هنری موری[2] (1938)،  اولین محققی می باشد که تأثیر اصلی را در تبیین این نظریه اعمال می کند. موری یک طبقه بندی بیست‌گانه در مورد نیازهای بشر ارائه می‌دهدکه در آن نیاز به پیشرفت یکی از آنها به شمار می‌رود. که با دستیابی به موفقیت ، عزت نفس خویش را افزایش داد.

پژوهش‌های انگیزۀ پیشرفت از سال 1953 به بعد در دو جهت سوق پیدا می‌کنند، یکی جهتی که مک‌کله‌لند2(1953) برمی‌گزیند و بیشتر به مطالعه تأثیر انگیزۀ پیشرفت در زمینۀ رشد اجتماعی و اقتصادی می پردازد و جهت دیگر،  اتکینسون (1957،1964)، شخصیت برجسته‌ای که در زمینۀ نظریۀ انگیزۀ پیشرفت ، نظریه پرداز می باشد، وی مانند هال و لوین تعیین کنندگان رفتار را عوامل فردی نظیر: اندازه تنش، ویژگی یا جاذبۀ هدف  و متغیر‌های محیطی و تجربی می‌داند . در هر رفتار موثر احتمال موفقیت و در نتیجه “هیجان غرور” و احتمال شکست و در نتیجه “هیجان شرمساری”  هست.بنابر‌این ، نیرومندی رفتار مورد انتظار، برای تصمیم گیری فرد مبنی بر ادامه ویا قطع رفتار تعیین کننده می باشد. به بیانی دیگر، انگیزۀ پیشرفت، نتیجۀ تعارض هیجانی “امید به موفقیت” و “ترس از شکست” تلقی‌می گردد.

2- Murray, H . A .

3-McClelland, D . C .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد