دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش از روشهای میدانی شامل روش پرسشنامه­ای جهت جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد. مطالعات و مطالعه های لازم درمورد مبانی نظری پژوهش­، ادبیات موضوعی پژوهش­، سوابق مسأله و موضوع پژوهش با بهره گیری از روشهای کتابخانه ای و مطالعه منابع­، پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی) انجام شده می باشد .عنصر اساسی در پژوهش حاضر، پرسشنامه می باشد. در این پژوهش از مقیاس پنج ارزشی طیف لیکرت در پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.از آنجا که محتوای پرسشنامه بایستی بر اساس روش پژوهش تهیه گردد،پرسشنامه حاضر با در نظر داشتن متغیر های مورد مطالعه طراحی شده می باشد. که دارای ویژگی های زیر می باشد.

الف ) پرسشنامه سرمایه های فکری: این پرسشنامه محقق ساخته بوده بر اساس ادبیات پژوهش و بر پایه مدل فانگ 2009 تهیه شده می باشد. متغیر سرمایه های فکری بر اساس مدل فانگ 2009 به سه متغییر فرعی سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباط ای تقسیم می گردد(فانگ و همکاران،2009). همچنین در مطالعات انجام شده در داخل ایران نیز که توسط قلیچ لی و همکارانش در سال 1385 انجام شده می باشد و سایر محققین خارجی زیرا چن و همکارانش در سال 2004 چنین اجزایی را برای سرمایه فکری برشمرده اند. شایان ذکر می باشد این پرسشنامه دارای 15 سوال در 3 بعد اصلی می باشد.

ب)پرسشنامه عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان: این پرسشنامه محقق ساخته بوده و بر اساس مطالعات انجام شده تدوین شده می باشد.پس مدیریت ارتباط با مشتریان با در نظر داشتن مدل ارائه شده توسط مورونو و همکارانش 2011 تدوین شده می باشد که شامل دو متغیر عملکرد مالی وعملکرد بازاریابی می باشد.(مورونو و همکاران،2011). شایان ذکر می باشد این پرسشنامه دارای 6 سوال  در دو بعد می باشد.

 

شایان ذکر می باشد علاوه بر پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از ابزارهای زیر نیز بهره جسته ایم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • جهت گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش و موضوع ، از منابع کتابخانه ای ، کتابهای مورد نیاز ، مقالات مرتبط ، جزوات ارائه شده در سمینار ها و همچنین شبکه جهانی اینترنت بهره گیری شده می باشد.
  • بهره گیری از نشریات تخصصی موسسات و مراکز علمی و پژوهشی مختلف و کتب و نشریات موجود.
  • بهره گیری از تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد