عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی:

ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش در بانک‌های دولتی محلات

1-4-2 اهداف فرعی:

1.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

 

1-5-1-سوال اصلی پژوهش:

آیا رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی از طریق تسهیم دانش تاثیر  دارد؟

 

1-5-2 سوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بربعد نزاکت و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست؟
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست.
  • آیابین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست؟
  • آیابین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست؟
  • آیا بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد