عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرین سازمانی[1] : اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی پیدا نمود می شوند و باعث تحول در سازمان می شوند(رضائیان، 1383، 32).

تمرکز: اختــیار یک حق ذاتی در پستهای مدیرتی می باشد که بر مبنای آن می توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد (رابینز[2]، 1987).

پیچیدگی: پیچیدگی درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان می باشد (فرای و سلوکوم[3] ،1984) و ممکن می باشد به وسیله تعداد مکان هایی که کار در آن جا می گردد، تعداد مشاغلی که انجام می گردد و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می دهند، تعریف و اندازه گیری  گردد.

رسمیت: رسمیت اندازه ای از مکتوب بودن مقررات، قوانین،‌ رویه ها، توصیه های آموزشی و ارتباطات در سازمان می باشد به جـای این کــه شفاهــی بــاشد (مارش و مان ناری[4]، 1981).

 

1-7) تعاریف عملیاتی متغیرها:

کارآفرینی : شامل مولفه های توفیق طلبی، کنترل درونی، مخاطره پذیری، ریسک پذیری، استقلال طلبی و خلاقیت می باشد و با پرسشنامه محقق ساخته که شامل 39 سوال می باشد و در قسمت پیوست ها نظاره می گردد، اندازه گیری می گردد.

نوآوری و خلاقیت : اندازه نوآوری و خلاقیت براساس پرسش های شماره 1 تا 11پرسشنامه کارآفرینی سنجیده می گردد.

ریسک پذیری: اندازه خطر پذیری براساس پرسش های  شماره 12 تا 21 پرسشنامه کارآفرینی سنجیده

می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انگیزه پیشرفت : اندازه انگیزه پیشرفت براساس پرسش های شماره 22 تا 27 پرسشنامه کارآفرینی سنجیده می گردد.

کنترل درونی: اندازه مرکز کنترل براساس پرسش های شماره 28 تا 33 پرسشنامه کارآفرینی سنجیده می گردد.

استقلال طلبی: اندازه استقلال طلبی براساس پرسش های شماره 34 تا 39 پرسشنامه کارآفرینی سنجیده می گردد

پیچیدگی: اندازه پیچیدگی براساس پرسش های شماره 1 تا 7 پرسشنامه ساختار سازمانی سنجیده می گردد.

رسمیت: اندازه رسمیت براساس پرسش های شماره 8 تا 15 پرسشنامه ساختار سازمانی سنجیده می گردد.

تمرکز: اندازه تمرکز براساس پرسش های شماره 16 تا 24 پرسشنامه ساختار سازمانی سنجیده می گردد.

[1]–  Organizational entrepreneur

[2] – Robbins

[3] – Fry&  Slocum

[4]  -Marsh & Mannari

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد