عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف متغیر

تسهیم دانش: تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت‌ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد می باشد (لا و وان گاری 2008).

رفتار شهروندی سازمانی: (هدسون 2002) اورگان معتقد می باشد که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه می باشد که مستقیما به وسیله‌ی سیستم‌های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده می باشد، اما با این تفاصیل باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌گردید.

کیفیت خدمات سازمانی: کیفیت خدمات اغلب به عنوان مقایسه انتظارات خدمات با برداشت عملکرد واقعی مفهوم­سازی شده می باشد(زیتمال و بیتنر، 2003).

تعاریف عملیاتی پژوهش 

تعاریف عملیاتی پژوهش

رفتار شهروندی

” مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نبود اما با این تفاصیل توسط آنان انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند”. به عنوان مثال، یک کارگر، ممکن می باشد نیازی به اضافهکاری و ماندن در محل کار تا دیروقت نداشته باشد، امابا وجود این، برای امور جاری و تسهیل جریان کاری تا دیروقت نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امورجاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعات کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می ‌کند. در این پژوهش برای سنجش متغیر رفتار شهروندی از پرسشنامه استاندارد ارگان بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تسهیم دانش

کلیه فعالیتهای مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد، گروه یا سازمان دیگر، فرایند

انتشار یا تسهیم دانش نامیده میشود )لی2001 (به این شکل تشریح شده که وقتی که میگوییم فردی دانش

خود را تسهیم می ‌کند، به این معنی می باشد که آن فرد، فرد دیگری را با بهره گیری از دانش، بینش و افکار خود

راهنمایی می ‌کند تا او را کمک کند که جایگاه خود را بهتر ببیند.. بعلاوه فردی که دانش خود را تسهیم می ‌کند،ایدهآل این می باشد و بایستی از هدف دانش تسهیم شده و کاربرد آن و همچنین از نیازها و شکافهای اطلاعاتی فردگیرنده دانش اطلاع داشته باشد. در این پژوهش برای سنجش متغیر تسهیم دانش از پرسشنامه استاندارد لاوسون (1989)بهره گیری شده می باشد.

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات اغلب به عنوان مقایسه انتظارات خدمات با برداشت عملکرد واقعی مفهومسازی شده

می باشد)زیتمال و بیتنر2013 ( . کیفیت خدمات در این پژوهش به عنوان تفاوت بین انتظارات خدمات و ادراک ارائه استاندارد ارایه می گردد در این پژوهش برای سنجش متغیرکیفیت خدمات از پرسشنامه استانداردسروکوال بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد