عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات روش توصیفی از شاخه همبستگی  می باشد. زیرا که در این پژوهش محقق در پی مطالعه ارتباط دو متغیر سرمایه های فکری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.و از آنجا که نتایج این پژوهش می تواند به ارائه راهکارهایی درجهت بهبود وضعیت عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بیانجامد پژوهش از نوع هدف کاربردی می باشد.

1-6-1- جامعه و نمونه آماری

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان شعب مرکزی بانک سپه در شهر تهران می باشد برای محاسبه ی حجم نمونه از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه 400  نفر می باشد. پس حجم نمونه انتخابی با در نظر داشتن ارتباط زیر در حدود 196 نفر می باشد.

 

n=حجم جامعه

d=ضریب خطا

P=نسبت جامعه

z= مقدار آماره منحنی نرمال در سطح معنی داری 95 درصد

1-6-2- ابزار گرد آوری اطلاعات

ابزار گرد آوری اطلاعات در پایان نامه حاضر به تبیین زیر می باشد:

– اطلاعات کتابخانه ای

در مراحل ابتدایی پژوهش که ضرورت آشنایی با مفاهیم ، تعاریف خاص،نظریه ها، تئوری ها و مدل ها مطرح گردید از اطلاعات مدون ومستند کتابخانه ای و منابع الکترونیکی بهره گیری گردید .

– پرسشنامه

از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات ،شناسایی و ارزیابی سوالات و فرضیات پژوهش از پرسش نامه بهره گیری شده می باشد.

1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شعب مرکزی بانک سپه تهران.

1-6-4- قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در بازه زمانی 6 ماهه عملیاتی شده می باشد.

1-6-5-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر مباحث مربوط سرمایه های فکری سازمانی و مباحث مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.

1-6-تعریف واژگان پژوهش

سرمایه های فکری:مجموعه ای از دارایی های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان کلیدی این امکان را برای سازمان به وجودمی آورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهد این دارایی های شامل دارایی های انسانی ، دارایی های ارتباط ای ، دارایی های ساختاری می باشند.(قلیچ لی، 1385 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه ی انسانی:کارکنان,سرمایه ی فکری را از طریق شایستگی ,توجه و چالاکی فکری ایجاد می کنند.مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ی سرمایه ی انسانی سازمان ,مجموعه مهارت های نیروی کار,عمق و وسعت تجربه ی انهاست.سرمایه ی انسانی شامل مهارت هاوشایستگی های نیروی کار,ودانش آن ها در رشته هایی می باشد که برای موفقیت سازمان مهم وضروری هستند.(قلیچ لی،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد