دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری پژوهش

در عصر حاضر سازمانهایی رقابت پذیرند که نیروهای انسانی کارآمد، ساختار و فرایندهای مناسب و مشتریان راضی داشته باشند. در حال حاضر کشورهایی توانسته اند گوی رقابت را از دیگر کشورها بربایند که سرمایه های فکری نیرومندتری داشته اند. ایران نیز به عنوان کشوری با جمعیت جوان که دارای ثروتهای خدادادی بسیار می باشد می تواند از پتانسیل موجود در زمینه نیروهای انسانی (به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در سرمایه فکری) بهره برده و با هدایت مناسب این نیروها بستری مناسب در جهت تقویت سرمایه فکری در سطح ملی  فراهم آورد. نگاهی گذرا به شرایط فعلی صنایع و سازمانهای کشور، حاکی از شرایط نامساعد در کلیه فاکتورهای موجود در سرمایه فکری می باشد. کمبود منابع اطلاعاتی مناسب در زمینه سرمایه فکری باعث گردیده که مدیران اطلاعات کمی در ارتباط با سرمایه فکری و تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی شان داشته و از بهره برداری کامل عاجز بمانند.در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی می باشد. پس سازمانها برای استمرار خود با چالشهای جدید ی مواجه هستند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی می باشد که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و روشهایی انجام می شود که سازمان از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار بهره گیری می نماید.

بر این اساس اگر الزامات یاد شده، با نتایجی که از شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه های فکری بدست می آید مورد مقایسه قرار گیرد به خوبی درک خواهد گردید که سرمایه های فکری ابزار لازم برای حصول مزیت رقابتی پایدار را در اختیار دارند.

در دهه گذشته، جامعه دانشگاهی توجه خاصی به تأثیر دانش برای رقابت پذیری جهانی در قرن بیست و یکم نشان داده می باشد. بطور عیان دانش بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده می باشد ( بارنی[1] 1991، دراکر[2] 1988، گرانت[3] 1991). از اینرو در جهان دانش محور کنونی، قابلیتهای سازمانی بر اساس دانش بوده و مدیران بایستی درک نمایند که چه قابلیت هایی برای حفظ مزیت رقابتی شدن لازم می باشد.

قابلیت های دانش از سطوح سازمانی ناشی می شوند که در سطح فردی شامل مهارتهای کارکنان و توانائیها بوده و در سطح سازمانی در برگیرنده تکنولوژیها، فرهنگ سازمانی و روابط شبکه ای و غیره می باشد. امروزه شرکتها خود را بعنوان سازمانهای یادگیرنده ای ملاحظه می کنند که اهداف بهبود مستمر را در دارائیهای دانشی تعقیب می کنند ( سنگه، 1990) از این رو در این شرایط دارائیهای دانشی در حال تبدیل شدن به اهرم استراتژیک برای مدیربت کردن عملکرد کسب و کار و نوآوری مستمر شرکت می باشد ( موریتسن[4] و دیگران، 2001).

در اقتصاد دانش محور امروز، شرکتها فقط محصول یا خدمت تولید نمی کنند بلکه می بایستی ارزش افزوده برای باقی ماندن در اقتصاد جدید خلق نمایند.

در حال حاضر سازمانهای موفق به خوبی متوجه شده اند که سرمایه گذاری بر روی IC برای افزایش توانایی ها در جهت خلق محصولات و خدمات با ارزش ضروری بوده و از اینرو بیشتر مدیران متفق القولند که IC مهمترین محرک خلق ارزش آنهاست. امروزه ارزش IC شرکتها از مقدار اندکی که در سال 1990 برآورده می گردید به رقم 15 میلیارد دلار در آغاز قرن بیست و یکم رسیده می باشد ( بونتیس[5]، 2009).

[1]– Barney

[2] -Drucker

[3]– Grant

[4] -Mouritsen

[5]– Bontis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد