عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

تمرکز

تمرکز[1] به درجه خشکی در تصمیم گیری و ارزیابی فعالیت ها بصورت متمرکز (فردریکسون، 1986) بــه درجـه ای از متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان تصریح دارد (رابینز، 1987). تمــرکز به توزیع اختیار در سازمان برمی گردد و تعیین می کند که چه کسی حق تصمــیم گــیری دارد (فرای و سلوکوم،1984). اختــیار یک حق ذاتی در پستهای مدیریتی می باشد که بر مبنای آن می توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد (رابینز، 1987).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمرکز با تفویض اختیار ارتباط معکوسی دارد. اگر تفویض اختیار بیشتری صورت گیرد حالت مقابل تمرکز، یعنی عدم تمرکز رخ می دهد. در این صورت نقطه تصمیم گیری در سطوح پائین سازمان می باشد.

مدیران در هر سطح سازمانی، تصمیاتی را اتخاذ می کنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوری اطلاعات دارد. از آنجا که توانایی مدیر در جمع آوری و پردازش اطلاعات محدود می باشد و ممکن می باشد اطلاعات بیشتر از حد، مدیر را سردرگم کند، یکسری از تصمیات بایستی توسط دیگران گرفته گردد،‌ این جاست که نقطه تصمیم گیری در سازمان بجای یک فرد یا یک واحد یا یک سطح،‌ در کل سازمان پراکنده می گردد و عدم تمرکز ایجاد می گردد. عدم تمرکز می تواند دقت در تصمیم‌گیری را افزایش دهد،‌ زیرا جزئیات بیشتری قابل مطالعه می باشد و هر چه تصمیم گیری به محل وقوع مشکل نزدیک تر باشد بهتر و اثربخش تر می باشد. آن مشارکت در تصمیم گیری را برای افراد فراهم می‌سازد و می تواند به صورت عامل انگیزش مطرح گردد. عدم تمرکـز موجــب تقویــت تــوان تصمیم‌گیری مدیران سطوح پائین تر می گردد اما بایستی اذعان نمود که خوبی یا بدی عدم تمرکز بستگی به جایگاه دارد و وجود تمرکز یا عدم تمرکز و درجه آن را عوامل اقتضایی تعیین می کند (رابینز، 1987).

[1] -Centeralization

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد