عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-    نظریۀ کنترل- ارزش هیجان‌های پیشرفت

در نظریۀ کنترل- ارزش، هیجان‌های پیشرفت معادل هیجان‌هایی می باشد که با فعالیت و یا نتایج موفقیت آمیز همراه هستند. به بیانی دیگر هیجان‌های پیشرفت به احساساتی‌که‌ به همراه فعالیت‌های مختلف در روبرو شدن با جایگاه‌های پیشرفت‌ ایجاد می گردد، تلقی می‌‌گردد (زیدنر، 2007 ).

در نظریۀ کنترل- ارزش،  ” ارزیابی شناختی” به توانایی “کنترل” فعالیت‌های پیشرفت و نتایج آنها که توسط ادراک شایستگی(مثل  باور‌های خودکارآمدی) مشخص می گردد و همچنین به” ارزش” فعالیت ها (مثل ارزش تکلیف) تصریح دارد. به اظهار دیگر، مقصود از  ارزیابی، کنترل ذهنی فعالیت‌ها و  نتایج آنها  و  همچنین کنترل ارزشهای ذهنی این فعالیت‌ها و نتایج مربوط به آنها  می‌باشد در این نظریه فرض بر این می باشد که هیجان ها می توانند تحت تاثیر عوامل اولیه مانند: ادراک جایگاه ، ارزیابی شناختی ، فرایندهای فیزیولوژیکی یا حالات چهره ای قرار می گیرد . به بیانی دیگر ، ارزیابی‌هایی که فرد در حین انجام تکلیف ، از فعالیت‌ها و نتایج انجام می‌دهد ، قطعاً، هیجان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و در این نظریه فرض بر این می باشد که ارزیابی های شناختی مقدم بر تجارب هیجان‌ها هستند (پکران و همکاران، 2005). به گونه کلی تحقیقات انجام شده حاکی از ارتباط مثبت هیجان‌های مثبت و درک کنترل و ارزش می باشد، در حالیکه هیجان‌های منفی دارای ارتباط و همبستگی منفی با درک کنترل و ارزش می باشد (فرنزل و همکاران[1]، 2007؛ گوتز، پکران، هال و هاگ[2]، 2006؛ پکران، پکران و همکاران، 2002).

2-1-12-   انواع هیجان ها

در نظریۀ کنترل – ارزش ، دو گروه از هیجان‌ها نظیر: هیجان‌های مثبت شغلی  نظیر: افتخار، لذت، شادی، امید،آرامش، رضایت، علاقمندی و قدردانی و همچنین هیجان‌های منفی شغلی  نظیر: خشم، ناامیدی، شرم، ناکامی، کسالت، نگرانی و غم مورد مطالعه قرار می‌گیرندکه براین اساس، 3 نوع از هیجان‌های پیشرفت قابل تشخیص و شناسایی می‌باشد:

1.هیجان‌های پیشرفت در آینده[3]: به پیش بینی  هیجان‌های نتیجه و پیامد  فعالیت  مربوط می گردد ، اگر این پیش بینی  مثبت ارزش‌گذاری گردد موفقیت و اگرمنفی ارزش‌گذاری گردد شکست مورد انتظار خواهد بود و همچنین اگر کنترل بدست آمده از جایگاه‌های قبلی شغلی، بالا باشد و همۀ تمرکز رود موفقیت باشد ، لذت پیش بینی شده ، برانگیخته خواهد گردید. برای مثال : دانش‌آموزی‌که انتظار داشته باشد که قادر می باشد، یک جایگاه  امتحان  را تحت کنترل خود درآورد، در واقع او انتظار نمرۀ خوب را از نتیجۀ امتحان دارد ( فولکمن[4] و لازاروس، 1985). بر این اساس هر یک از هیجان‌های مربوط به پیشرفت ،

[1] – Frenzel et al.

  • Goetz,T., Pekrun, R., Hall, N. C., &Haag, L.
  • Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P.

1-Prospective Outcome Emotions

2-Folkman, S .

3-Retrospective Outcome Emotions

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد