دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان  می باشد . بنتیس بر این باور می باشد که سرمایه انسانی به مثابه یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک . از اهمیت خاصی برخوردار می باشد روس و روس عقیده دارند کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی توجه و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند . به زعم آن ها شایستگی شامل مهارت ها و تحصیلات فرد می گردد . توجه دربرگیرنده غیر از رفتاری کارکنان می گردد و چالاکی فکری فرد را به تغییر رویه ها و تفکر در مورد را حل های نو آورانه مسائل قادر می سازد . برو کنیگ معتقد می باشد که دارایی های انسانی یک سازمان شامل مهارت ها تخصص . توانایی حل مسئله و سبک های رهبری می باشد (روس،2003 ) .چن و همکاران عقیده دارند سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری تصریح به عواملی نظیر دانش . مهارت . قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می گردد . این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد بدین معنا که ذهن آن ها حامل دانش و مهارت می باشد . اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند دانش و مهارت موجود در مغز آن ها نمی تواند فعال گردد یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید  (چن،2004). گرچه در یک سازمان یادگیرنده کارکنان به عنوان مهم ترین در نظر گرفته می شوند آن ها در تملک سازمان نیستند  اما سوال مطرح اینکه آیا دانش جدیدد ایجاد شده توسط کارکنان متعلق به سازمان می باشد یا خیز ؟ برای مثال برنامه بیز نرم افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین می کند آیا شرکت هنوز می تواند ادعا کند که این برنامه متعلق به شرکت می باشد ؟

سرمایه انسانی سبب شده می باشد که سازمان ها تا حد زیادی به دانش  و مهارت های کارکنان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین بهبود کارآیی و بهره وری متکی شوند . منافع زیادی را می توان از اطلاعات بیشتر درمورد سرمایه انسانی به دست آورد بر اساس این اطلاعات می توان منابع انسانی را به گونه موثر تری در درون سازمان ها تخصیص داد و شکاف های مهارتی و توانایی های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد . به علا وه سرمایه انسانی تسهیل کننده تهیه اطلاعات جامع تر برای سرمایه گذاران  یا سرمایه گذاران بالقوه می باشد با وجود اهمیت روز افزون سرمایه انسانی بیشتر سازمان ها هنوز طبق سیاق سنتی پولی را که برای توسعه منابع  انسانی صرف می کنند در صورتحساب های مالی به عنوان یک هزینه و نه یک سرمایه گذاری گزارش می کنند (روسچندر،2002 ). همچنین ، بروکینگ  معتقد می باشد دارائی انسانی یک سازمان شامل مهارت ها ، تخصص، توانایی حل مساله و سبک های رهبری می باشد. استوارت اظهارمی کند اگرچه دریک سازمان یادگیرنده، کارکنان مهمترین دارایی در نظر گرفته می شوند،با این تفاصیل آنها درتملک سازمان نیستند،چراکه هنوز،بحث داغ این می باشد که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان می باشد یا خیر؟برای مثال، برنامه ریز نرم افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته درمنزل یک برنامه تدوین می کند ، آیا شرکت هنوزمی تواند ادعا کند که این برنامه متعلق به آن می باشد؟ سرمایه انسانی سبب شده می باشد که سازمان ها تا حد زیادی به دانش ومهارت های کارکنان شان برای ایجاد درآمد ورشد وهمچنین، بهبود کارآیی وبهره وری متکی شوند.(قلیچ لی،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد