عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعاریف نظری واژه ها

استقلال طلبی: این واژه به صورت” کنترل داشتن برسرنوشت خویش، کار را برای خود بجای آوردن و آقای خود بودن تعریف شده می باشد” (احمدپورداریانی، 1383: 87).

انگیزه پیشرفت: تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در جایگاه های رقابتی (احمدپورداریانی، 1383: 81).

خلاقیت: توانایی خلق ایده های جدیدی می باشد که ممکن می باشد به محصولات یا خدمات جدید منجر گردد(احمدپور داریانی، 1383: 88).

ریسک پذیری: عبارتست از پذیرش مخاطره های معتدل که می تواند از طریق کوشش های شخصی مهار گردد(احمدپور داریانی، 1383: 84).

کنترل درونی: عقیده فرد نسبت به اینکه وی تحت کنترل وقایع خارجی می باشد یا داخلی را مرکز کنترل گویند(احمدپور داریانی، 1379).

کارآفرینی: فرایند خلق چیزی نو و باارزش با صرف وقت و کوشش کافی که توام با ریسک مالیرضایت شخصی و استقلال ازنتایج آن می باشد(فیض بخش ،1382: 6).

کارآفرین[1]: کسی می باشد که متهد می گردد مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند (اسکندانی، 1379: 10).

 

کارآفرین سازمانی[2] : اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی پیدا نمود می شوند و باعث تحول در سازمان می شوند(رضائیان، 1383، 32).

تمرکز: اختــیار یک حق ذاتی در پستهای مدیرتی می باشد که بر مبنای آن می توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد (رابینز[3]، 1987).

پیچیدگی: پیچیدگی درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان می باشد (فرای و سلوکوم[4] ،1984) و ممکن می باشد به وسیله تعداد مکان هایی که کار در آن جا می گردد، تعداد مشاغلی که انجام می گردد و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می دهند، تعریف و اندازه گیری  گردد.

[1] – Entrepreneur

[2]–  Organizational entrepreneur

[3] – Robbins

[4] – Fry&  Slocum

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد