عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالهای پژوهش[1]

در این پژوهش، محقق درصدد بوده تا بتواند به سؤال‌های اصلی ذیل پاسخ دهد.

1-5-1. سؤال اصلی:

آیا فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟

1-5-2. سؤالات فرعی:

  1. آیا خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  2. آیا اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  3. آیا ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  4. آیا بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  5. آیا تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟

1-6. فرضیه های پژوهش

1-6-1. فرضیه اصلی:

فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی‌ بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد.

1-6-2. فرضیه­های فرعی:

فرضیه فرعی اول: خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعی دوم: اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعی سوم: ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعیچهارم: بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعیپنجم: تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7- متغیرهای پژوهش

همان‌گونه که در فرضیه‌های پژوهش نیز مشخص می باشد، متغیرهای مورد نظر در این پژوهش شامل متغیرهای مستقل و وابسته به تبیین ذیل می‌باشد:

متغیرمستقل: متغیری می باشد که اندازه و اندازه آن در اختیار محقق بوده و تأثیر آن بر متغیر وابسته مطالعه می گردد. در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل مدیریت دانش؛ خلق، تسهیم، ذخیره، بهره‌برداری و تحصیل دانش می‌باشد.

[1] -Questions of the Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد