عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیات پژوهش:

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش:

بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی از طریق تسهیم دانش تاثیر معناداری هست.

1-6-2 فرضیات فرعی پژوهش:

  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بربعد نزاکت و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری هست.
  • تسهیم دانش،تاثیر بین عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی میانجی گری می ‌کند.

 

1-7 قلمرو پژوهش:

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش:

این پژوهش در حوزه بازاریابی و رفتار سازمانی تحت عنوان ((ارتباط رفتار شهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با تأثیر میانجی تسهیم دانش بانک‌های دولتی محلات)) انجام گرفته می باشد.

1-7-2 قلمرو مکانی پژوهش:

پژوهش حاضر در بانک‌های دولتی محلات انجام گرفته می باشد.

1-7-3 قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش از تیر ماه 1393 تا آذر 1393 ادامه داشته می باشد.

1-8- تعاریف متغیر

تسهیم دانش: تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت‌ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد می باشد (لا و وان گاری 2008).

رفتار شهروندی سازمانی: (هدسون 2002) اورگان معتقد می باشد که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه می باشد که مستقیما به وسیله‌ی سیستم‌های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده می باشد، اما با این تفاصیل باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌گردید.

کیفیت خدمات سازمانی: کیفیت خدمات اغلب به عنوان مقایسه انتظارات خدمات با برداشت عملکرد واقعی مفهوم­سازی شده می باشد(زیتمال و بیتنر، 2003).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد