عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

در این پژوهش یک فرض اصلی خواهیم داشت که در قالب فرضیات فرعی مطرح می گردد.

فرضیه اصلی : توانمند سازی سازمانی در کارکنان  بیمه ایران با حکمرانی خوب ارتباط معنی داری دارد.

فرضیه های فرعی:

  • احساس موثر بودن کارکنان بیمه ایران ارتباط معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
  • احساس شایستگی کارکنان بیمه ایران ارتباط معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
  • احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران ارتباط معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
  • احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران ارتباط معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.

 

1-9 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش مطالعه ارتباط بین توانمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب می باشد. که شامل عناوین توانمندسازی، سطوح آن، فرایند و استراتژی ها و عوامل موثر بر توانمند سازی، مزایا و دام های توانمندسازی، حکمرانی، شاخص ها و ویژگی های حکمرانی خوب، معماری حکمرانی خوب و… می باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش سال 93- 92 می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش بیمه ایران استان تهران می باشد.

 

1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

توانمند سازی[1]: توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی می باشد که به حالات، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط می گردد و به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده می باشد که دارای پنج بعد احساس شایستگی(خودکارآمدی)، احساس خودمختاری(داشتن حق انتخاب)، احساس موثر بودن (اثرگذاری)، احساس معنی داربودن(ارزشمندی) و احساس اعتماد (امنیت) می­باشد. پرورش پنج بعد ذکر گردیده، نتایج و منافع بسیار زیادی دارد. (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1385،34).

حکمرانی خوب[2]: حکمرانی خوب عبارت می باشد از؛ فرایند تدوین و اجرای خط­مشی­های عمومی در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان­های جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به گونه­ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر گردد(لاک وود[3]، 2010، 759).

 

 بیمه ایران[4]: شرکت سهامی بیمه ایران رسماً‌ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۴ش گشایش پیدا نمود و پس از نطق داور (وزیر مالیه)، اولین بیمه‌نامه آتش‌سوزی به‌نام مشارالیه و برای ساختمان مسکونی‌اش صادر گردید. پس از افتتاح رسمی، فعالیت‌های کاری و عمومی شرکت از تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۱۴ هجری شمسی آغاز گردید. رشته دیگری که در‌‌ همان سال ۱۳۱۴ش فعالیت بیمه‌ای آن آغاز گردید، بیمه باربری بود و اولین بیمه‌نامه در این رشته در ۴ آذر ۱۳۱۴ش صادر گردید.

[1] Empowerment

[2] Good Governance

[3] Lockwood

[4] Iran Insurance

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید