عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

الگو سازی[1]

راه دیگر برای توانمند کردن افراد، الگو سازی یا نمایش دادن الگو های رفتاری صحیحی می باشد که قرار می باشد آنها درپیش بگیرند. (باندورا، 1977) دریافت که نظاره افراد موفق درفعالیت های چالشی، محرک نیرومندی برای ارتقاء اعتقاد آنها در کامیابی می باشد.

 

5-بر انگیختگی احساسی[2]

یعنی جایگزین کردن احساسات منفی مانند ترس، نگرانی، بد اخلاقی با احساسات مثبت مثل هیجان، اشتیاق یا سبقت جویی.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-فراهم آوردن اطلاعات لازم[3]

کانتر(1983) اطلاعات را یکی از حیاتی ترین ابزار قدرت مدیریتی شناسایی کرده می باشد. به ویژه اطلا- عاتی که تأثیر محوری یا راهبردی در سازمان دارد و می­تواند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای منتفذ کردن یک شخص در سازمان به کار می­رود. جهت  افزایش احساس توانمندی کارکنان مدیر بایستی همه اطلاعات مربوط به کار را به آنها بدهد.

 

7-تامین منابع مورد نیاز[4]

توانمندی با فراهم آوردن منابعی که به افراد کمک می کند تا وظایف خود را انجام دهند تقویت می­گردد. مهم­ترین منابعی که مدیران توانمند ساز می توانند فراهم آورند، منابعی هستند که به افراد کمک می کنند تا کنترل بر کار و زندگی  خویش را به دست آورند.

 

8-پیوند دادن نتایج[5]

اهمیت پیوند کارکنان با مشتریان با پژوهش (هاکمن والدهام،1980) در مورد طراحی شغل و غنی کردن شغل  اثبات شده می باشد و آنها در یافته اند زمانی که افراد بتوانند با مصرف کنندگان نهایی عمل و عکس و العمل داشته باشند و آثارکار خود را ببینند در کار خود بر انگیخته می­شوند. روشن کردن پیوندهای بین فرد و نتایج و اثرات آن،توانمندی را از طریق کمک به توسعه، احساس خودسودمندی و احساس نتیجه شخصی پرورش می دهد.

 

9- ایجاد اعتماد به نفس[6]

آخرین فن برای ایجاد توانمندی این می باشد که نوعی احساس اعتماد مدیر به شایستگی به وجودآورد تا  بدین طریق، عدم امنیت و ابهام درزمینه روابط بین کارکنان و مدیر از بین برود. در ایجاد چنین  احساس اعتماد و قابلیت اطمینانی پنج عامل موثر می باشد: ثبات، انصاف، توجه، گشودگی، شایستگی. مدیران هنگامی که این پنج ویژگی مرتبط با شرافتمند بودن را ابراز می کنند، اعتماد می­آفرینند و در نتیجه در دیگران توانمندی ایجاد می­کنند.

[1] Modeling

[2] Emotional Arousal

[3] Providing Information

[4] Providing resorces

[5] Connecting to outcomes

[6] Creating confidence

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد