دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم کارآفرینی

نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده ارایه تعریف روشن و صریح از آن می باشد. “کارآفرینی مانند سایر مفاهیم مطرح در علوم انسانی زمانی قابل تحلیل و مطالعه می باشد که تعریف یا تعاریف روشن و مشخص از آن ارایه گردد اما کارآفرینی مانند واژه هایی می باشد که تعریف واحد یکسانی از آن ارایه نشده می باشد. بر این اساس دیدگاه ها و نظریه های مختلفی از طرف نظریه پردازان علوم مختلف در مورد آن مطرح شده می باشد” (نیازی و کارکنان، 1389: 76). از منظر تاریخی واژه کارآفرینی در قرن شانزدهم میلادی از واژه فرانسوی  Enterprender(کارآفرینی) برسر زبان­ها افتاد. در واقع این واژه “اولین بار برای افرادی به کار برده گردید که در ماموریت های نظامی،[1] خود را به خطر می انداختند” (احمدپور، 1379: 4).

“در فرهنگ وبستر کارآفرین به عنوان کسی که سازمان می دهد، اداره می­ کند و مخاطرات بعدی یک سرمایه گذاری یا یک طرح را می پذیرد” (نیازی و کارکنان، 1389: 76) تعریف شده می باشد. در زبان فارسی واژه کارآفرینی به گونه دقیق معادل یابی نشده می باشد. به طوری که نمی توان از معنای متداول کارآفرینی به معنای دقیق آن دست پیدا نمود، مثلا در فرهنگ پنج جلدی انگلیسی به فارسی آریان پور کاشانی برابر واژه مذکور و واژهEntreprenant  معنای« متهور، اقدام به کارهای مهم، جسور، بی باک، دل به دریا زدن و پیش قدم در تاسیس شرکت و… » قید گردیده که تا حدودی معنی کارآفرینی به معنی خاص کلمه را به ذهن خواننده القاء می کند (مقیمی، 1384).

احمدپور معتقد می باشد ” این واژه در ادبیات فارسی آغاز به معنی کار فردا و سپس کارآفرینی ترجمه گردید. البته این ترجمه جامع، مانع، مفید و به معنای دقیق واژه نیست، در واقع اگر این واژه «ارزش آفرین» ترجمه می گردید، به نظر رساتر بود. گر چه معنای واژه ارزش در ادبیات اقتصاد غرب با معنای آن در ادبیات دینی ما متفاوت می باشد” (احمدپور، 1383: 10). “بر اساس تأیید بعضی از صاحب نظران اصطلاح کارآفرینی (Enterpreneur) در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف شومپیتر[2] به کار برد. این اقتصاددان اتریشی الاصل ساکن امریکا که او را پدر علم کارآفرینی می نامند، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام زمانی میسر خواهد بود که افرادی در بین سایر احاد جامعه با خطر پذیری، اقدام به نوآوری کرده و با این کار روش ها و راه حل های جدید جاگزین راهکارهای ناکارآمد قبلی گردد” (سعیدی کیا، 1382: 17). از دیدگاه این نظریه پرداز، کارآفرینی به عنوان ویژگی مطرح می باشد که فراتر از قواعد و قوانین موجود، رویداد ها و نتایج بلند مدت را پیش بینی و جایگاه ­های مختلف اقتصادی و اجتماعی را تغییر می دهد. مضافاً تصمیمات فردی و الگوهای رفتاری و کیفیت نسبی نیروها، عوامل اصلی و تعیین کننده فعالیت های کـــــارآفرینانه هستند. شومپیتر کارآفرینی را نیروی برهم زننده

اقتصاد به کار برده و آن را با عنوان « تخریب خلاق[3] » نام می برد (فو[4]، 2000). هیسریچ و پیترز[5] (2002، به نقل از احمدی پور، 1388) کارآفرینی را عبارت از فرآیند  خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و کوشش کافی همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، هم چنین دریافت پاداش های مالی و رضایت شخصی از نتایج حاصله می دانند.

[1] – Military

[2] – Schumpeter

[3] – Creative-destructive

[4] – fu

[5] – Hisrich &  Peters

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد